Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:
Władze gminy Nowa Dęba

    12 listopada 2006 r. mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba wybrali 15-osobową Radę Miejską. Zgodnie z nowym podziałem okręgów mandatowych 9 radnych wybranych zostało w Nowej Dębie (w tym po jednym w os. Dęba i Poręby Dębskie); 2 radnych reprezentować będzie wsie Alfredówkę, Rozalin , Tarnowską Wolę i Budę Stalowską; również 2 radnych będzie mieć sołectwo Chmielów; po 1 radnym posiadać będą wioski Jadachy i Cygany.
  • Rada Miejska w Nowej Dębie wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz 1 lub 2 wiceprzewodniczących. Do kompetencji Rady należy m.in.: uchwalanie Statutu Gminy; uchwalanie budżetu i udzielanie Burmistrzowi absolutorium z jego wykonania; uchwalanie podatków i opłat lokalnych; uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania; podejmowanie decyzji o zbywaniu majątku gminy; nadawanie nazw placów i ulic.
    Powyższe decyzje Rada podejmować będzie na sesjach, po uwzględnieniu opinii komisji, których ilość i zakres zadań radni określają na początku kadencji.
  • Organem wykonawczym w gminie będzie od tej kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba. Do jego zadań będzie należało przygotowywanie projektów uchwał dla rady, a następnie ich realizacja; powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych; gospodarowanie majątkiem gminy. Burmistrz jest również zwierzchnikiem służbowym wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy. W tym zakresie będzie kierował pracą Urzędu, wydawał decyzje administracyjne, koordynował działalność jednostek organizacyjnych i pomocniczych (osiedla i sołectwa). Cześć swych uprawnień będzie mógł scedować na swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu.
  • Urząd Miasta i Gminy jest organem pomocniczym dla Burmistrza. Kierownictwo Urzędu tworzą: burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz gminy oraz 7 kierowników (w tym komendant Straży Miejskiej); ponadto 3 osoby pracują na stanowiskach samodzielnych.

RADA MIEJSKAKOMISJE STAŁE RMKIEROWNICTWO URZĘDUREFERATYSAMODZIELNE STANOWISKA


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005