Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
 
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOSCI
RYS HISTORYCZNY
GALERIA ZDJĘĆ
POł. GEOGRAFICZNE
INFORMACJE O GMINIE
SAMORZĄD GMINNY
INFORMATOR
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY INWESTYCYJE
KATALOG USŁUG
NASZE SPRAWY
WAŻNE DOKUMENTY
STRONA KONTAKTOWA
KSIĘGA GOŚCI
 

NASZA POCZTA
gmina@nowadeba.npl.pl

Godzina:

PRZEJRZYSTA GMINA
                          - GMINA NOWA DĘBA


      Zakończył się pierwszy etap realizacji programu "Przejrzysta gmina", prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Program sponsorowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację im. S. Batorego.
Uczestniczące w tym projekcie samorządy - Oława (woj. dolnośląskie),- Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie), Łęczna (woj. lubelskie), Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Myślenice (woj. małopolskie), Lesznowola (woj. mazowieckie), Kluczbork (woj. opolskie), Nowa Dęba (woj. podkarpackie), Sokółka (woj. podlaskie), Chojnice (woj. pomorskie), Radlin (woj. śląskie), Łagów (woj. świętokrzyskie), Murowana Goślina (woj. wielkopolskie), Starostwo Powiatowe Ełk (woj. warmińsko-mazurskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) - miały podjąć się realizacji zadań w ramach 6 zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.
W każdej zasadzie było do wykonania 2 zadania obowiązkowe i kilka fakultatywnych. Było to dość duże wyzwanie, gdyż dziś biorące udział w akcji masowej samorządy mają obowiązkowo zrealizować 1 zadanie.
      Nowa Dęba zrealizowała następujące zadania:

I. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
 • Opracowanie gminnego serwisu informacyjnego - opracowana procedura uruchomienia NOWODĘBSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO "E-NS", który ma być ma być elektronicznym biuletynem ukazującym się co miesiąc (później zwiększymy jego częstotliwość do 2 tygodni); pierwsze jego wydanie ukazało się na początku marca. Chętnych do otrzymywania "e-NS" drogą mailową prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:sekretarz@nowadeba.npl.pl. Liczymy na Paśtwa uwagi o tym elektronicznym biuletynie informacyjnym (zarządzenie i załącznik do pobrania).
 • Opracowanie przewodnika po usługach - przygotowany przed kilku laty KATALOG USŁUG (dostępny na naszej stronie internetowej) został zaktualizowany i jest do pobrania na naszej stronie internetowej (www.nowadeba.npl.pl, wejście do Katalogu ze strony głównej). Jest to opis usług świadczonych przez urząd mieszkańcom gminy i klientom urzędu, który powinien ułatwić poruszanie się po urzędzie. Wydruki kart usług są do pobrania również w Kancelarii Ogólnej urzędu (zarządzenie i załączniki 1, załączniki 2, załączniki 3 do pobrania). Czekamy na Państwa opinię o czytelności kart usług, które można przekazać osobiście na każdym stanowisku, telefonicznie, drogą maliową na adres:sekretarz@nowadeba.npl.pl
 • Stworzenie GMINNEGO KATALOGU FIRM - katalog jest zbiorem tych firm, które świadczą swe usługi na rzecz mieszkańców, a które wyraziły zgodę na zamieszczenie informacji o nich. Katalog ma służyć osobom, które poszukują informacji o firmach. Urzędnicy mają obowiązek posługiwać się jedynie tym katalogiem w sytuacjach poszukiwania informacji o firmach przez klienta w urzędzie (poza ewidencją działalności gospodarczej). Katalog będzie aktualizowany 2 razy w roku (w czerwcu i grudniu). Zapraszamy przedsiębiorców do zgłaszania swoich firm do Gminnego Katlogu Firm (do pobrania zarządzenie i załącznik oraz GKF).
II. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
 • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu - KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA jest sposobem przekazu pracownikom i mieszkańcom informacji o obowiązujących w urzędzie normach, zasadach, regułach etycznych. Wyznacza on standardy postępowania na rzecz szeroko rozumianego interesu społeczności lokalnej. Kodeks jest zbiorem wytycznych codziennego postępowania zawodowego pracowników urzędu. Kodeks został przyjęty zarządzeniem Burmistrza, a urzędnicy złożyli oświadczenie o zapoznaniu się z nim i stosowaniu go w swojej pracy (zarządzenie i tekst Kodeksu do pobrania).
 • Opracowanie kodeksu postępowania i procedury monitoringu - KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA stanowi rozwinięcie, uszczegółowienie i interpretację zapisów zawartych w Kodeksie Etycznym. Kodeks Postępowania Etycznego nie jest zbiorem wszystkich procedur postępowania, wynikających z zapisów zawartych w Kodeksie Etycznym, lecz zawiera ogólne zalecenia dotyczące pracy, kontaktów, decyzji i działań. Nie zastępuje zdrowego rozsądku i osądu każdego pracownika. Kodeks postępowania został przyjęty zarządzeniem Burmistrza (zarządzenie i tekst kodeksu postępowania do pobrania).
  Przewidziane zostały też sposoby monitorowania stosowania w codziennej praktyce urzędniczej przepisów kodeksu. Jedną z nich będzie ankieta dla mieszkańców, przewiduje się także powołanie doradcy ds. etyki, który będzie rozpatrywał skargi na pracowników łamiących zapisy kodeksu postępowania. (Zarządzenie i tekst procedury monitorowania przestrzegania kodeksu postępowania do pobrania.)
III. ZASADA PARTYCYPACJI SOŁECZNEJ
 • Stworzenie MAPY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (MAL) - przygotowany został zestaw informacji o organizacjach pozarządowych (NGO's) i zadaniach jakie one realizują, liderach lokalnych (radnych i sołtysach), jednostkach organizacyjnych gminy. Ma on być pomocny nie tylko władzom gminy, ale także samym organizacjom, które czasami szukają partnera w realizacji jakiegoś zadania - mapa może w tym pomóc. Zachęcmu organizacje pozarządowe do aktualizowania danych (wzór aktualizacji w załączniku do zarządzenia). W II półroczu przeprowadzimy aktualizację MAL, uzupełniając ją o osiągnięcia NGO's. (zarządzenie i załącznik oraz MAL do pobrania).
 • Stworzenie procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi - odbyły się 3 spotkania w 2004 roku oraz 2 spotkania w 2005 r. z organizacjami pozarządowymi i wypracowany został roczny PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA DĘBA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 r; 10 marca roczny program współpracy został uchwalony przez Radę Miejską (plik do pobrania). W wyniku wspólnych prac przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządu gminnego została wypracowana również KARTA WSPÓŁPRACY GMINY NOWA DĘBA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO. KARTA została przyjęta uchwałą przez Radę Miejską 24 marca br. (plik do pobrania). KARTA jest dokumentem regulującym zasady współpracy z podmiotami w okresie dłuższym niż rok. Nie zastępuje ona rocznego Programu współpracy, ale stwarza stabilne ramy do współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W pracach, zarówno nad Programem współpracy, jak i Karty współpracy, wzięło udział blisko 30 organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy (w Mapie Aktywności Lokalnej mamy zidentyfikowanych blisko 50 takich organizacji) .
  Kolejne spotkanie z organizacjami będzie poświęcone realizacji zapisów w rocznym Programie współpracy i Karcie współpracy. 13 kwietnia odbędzie się spotkanie, na którym organizacje wyłonią swoich przedstawicieli do Zespołu Współpracy, który ma być stałym ciałem organizującym współpracę organizacji pozarządowych i Gminy Nowa Dęba.
IV. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
 • Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NOWA DĘBA. Prace nad strategią trwały przez kilka miesięcy 2004 r. Odbywały się one przy udzielae Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, w którym zasiadali przedsiębiorcy, pzredstawiciele sołtysów, radni, ujrzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Strategia została uchwalona 16 grudnia i jest wyznacznikiem działań dla władz samorządowych. Przygotowanie strategii oparto na przyjętej w roku 2000 Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy, która została zaktualizowana i poszerzona o część społeczną (w Ważnych dokumentach).
 • Opracowanie procedury aktualizacji i monitoringu strategii - zapis dotyczący konsultacji społecznych (poprzez Komitet Rozwoju Społeczno-Gospodarczego) został zawarty w strategii. Aktualizacja strategii winna się odbywać do 15 listopada każdego roku.
V. ZASADA FACHOWOŚCI
 • Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie z wymogiem konkursu na stanowiska kierownicze - przyjęte zostało zarządzenie w sprawie PROCEDURY NABORU PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA; ma ona pomóc w tworzeniu w urzędzie profesjonalnego, rzetelnego, bezstronnego zespołu pracowników samorządowych (zarządzenie i załącznik do pobrania). Z zarządzenia wynika, ze na stanowiska kierownicze odbywa się postępowanie konkursowe, zaś na pozostałe otwarte. Informacja o naborze ma być umieszczana na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy; w szczególnych przypadkach również w mediach. W oparciu o to zarządzenie przeprowadzono już dwa postępowania, które miały charakter konkursowy na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień oraz na stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji (wyniki w BIP-ie, zakładka "Władze budżet" - Postępowania konkursowe).
VI. ZASADA ROZLICZALNOŚCI
 • Gmina przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. "SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY". Opracowana została broszura, która, mamy taką nadzieję, pozwoli w przystępny sposób zrozumieć mechanizmy tworzenia budżetu i wydawania z niego środków. W tej broszurze zostały zawarte informacje o planowanym budżecie 2005 roku oraz o realizacji budżetu za 2004 rok. Książeczka została wydana w nakładzie 3000 egzemplarzy i niedługo będziemy mieli ją Państwo możliwość zapoznania się z nią. Czekamy na uwagi o tej publikacji, a tymczasem zamieszczamy jej wersję elektroniczną - "Na co wydajemy Twoje pieniądze w Gminie Nowa Dęba?..."

      Zadania te nie realizujemy bez żadnego celu, czy tylko dla zasady. Przede wszystkim chcemy by urząd był bardziej otwarty, przyjazny dla naszego mieszkańca, dla inwestora z zewnątrz. Niedługo przeprowadzimy ankietę na temat pracy urzędu, by zobaczyć, czy działania w ramach "Przejrzystej gminy" przyniosły rzeczywiście jakieś widzialne zmiany dla naszych klientów, jakim są nasi mieszkańcy. Już teraz czekamy na uwagi od Państwa na temat przygotowanych przez nas rozwiązań.

WIESŁAW ORDON
Sekretarz gminy

Zadania nie uzyskały jeszcze certyfikacji w programie !!!


Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005