Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2003 roku.

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 204, II piętro od dnia 12 grudnia 2002r. do dnia 18 grudnia 2002r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2003r." należy składać w terminie do dnia 19 grudnia 2002r. do godz. 1300 w pok. 102 I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2002r. o godz. 1305 w pokoju Nr 104, I piętro.

Kryterium wyboru ofert : cena - 100%Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 12 grudnia 2002r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 12 grudnia 2002 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002