Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 )

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2003 r..

Termin realizacji zamówienia od 7 kwietnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Wadium w kwocie 1.000,-zł (słownie złotych: jeden tysiąc) należy wnieść w formie określonej w ustawie.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 204, II piętro od dnia 19 marca 2003 r. do dnia 27 marca 2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2003 r." należy składać w terminie do dnia 28 marca 2003r. do godz. 1300 w pok. 102 I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2003r. o godz. 1310 w pokoju Nr 104, I piętro.

Kryterium wyboru ofert : cena - 100 %
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 19 marca 2003r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 19 marca 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002