Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 )

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, tel. 015 8462671 w. 128, fax 015 8462421, http://nowadeba.npl.pl, e-mail: gmina@nowadeba.npl.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na nasadzenie plantacji wierzby energetycznej na areale 60 ha w Gminie Nowa Dęba..

Miejsce realizacji: Miejscowości Chmielów i Tarnowska Wola w Gminie Nowa Dęba.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 15.05.2003 r.

Termin realizacji (pożądany) - 8.05.2003 r.

Wadium - 7200 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 210, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, e-mail: inwestycje@nowadeba.npl.pl, tel. 0-15 846-26-71 wew. 128, lok. 210, w godz. 9:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 102.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2003 o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2003 o godzinie 12:05 w siedzibie zamawiającego, lok. 104.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: spełniający wymogi SIWZ.
Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 20 marca 2003r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 20 marca 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002