Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2003 roku.

Termin realizacji zamówienia: 21 kwietnia 2003r. do 30 listopada 2003 r.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 204, II piętro od dnia 3 kwietnia 2003 r. do dnia 10 kwietnia 2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2003 r." należy składać w terminie do dnia 11 kwietnia 2003 r. do godz. 1300 w pok. 102 I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2003 r. o godz. 1310 w pokoju Nr 104, I piętro.

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 3 kwietnia 2003 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 3 kwietnia 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002