Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 )

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3, tel. 0-15 846 24 21, ogłasza przetarg nieograniczony na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w latach 2003 - 2005

Termin realizacji: każdorazowo na koniec kolejnego kwartału - do końca 2005 roku.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Postępowanie będzie przeprowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 202 (II piętro) od dnia 6 marca 2003 r. do dnia 12 marca 2003 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w latach 2003 - 2005" należy składać w terminie do dnia 19 marca 2003 do godz. 1300 w pok. 102, I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2003 r. o godz. 1310 pokoju nr 104 (I piętro).

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 6 marca 2003 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2002