Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2007 roku

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 314 .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2007 roku" należy składać w terminie do dnia 20.12.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2007 - 31.12.2007

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2006 r. o godz. 1125 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamiczego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznych.

do pobrania:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Wzór umowy
 • Formularz ofertowy
 • Wykaz ulic
 • Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi


 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Wiesław Ordon

  Nowa Dęba, 12.12.2005 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 12.12.2005 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2006