Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Cyganach

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 111.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Cyganach" należy składać w terminie do dnia 2.10.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamiczego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznych.

do pobrania:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Wzór umowy
 • Formularz ofertowy
 • Przedmiar robót


 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Józef Czekalski

  Nowa Dęba, 18.09.2006 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 18.09.2006
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2006