Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na prace budowlane w ramach projektu: Utworzenie w Cyganach Centrum Kultury Lasowiackiej w budynku Domu Ludowego i Strażnicy OSP

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym, że zakończył w ciagu ostatnich 5 lat, jako główny wykonawca, co najmniej 2 zadania o podobnym charakterze, tj. budowa obiektu użyteczności publicznej w zakresie robót wykończeniowych wraz z kotłownią, instalacją gazową i instalacją c.o. o wartości nie mniejszej niż 300 tys. złotych każde.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 314 w cenie 50 zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "prace budowlane w ramach projektu: Utworzenie w Cyganach Centrum Kultury Lasowiackiej w budynku Domu Ludowego i Strażnicy OSP" należy składać w terminie do dnia 11.09.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamiczego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznych.

do pobrania:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Wzór umowy
 • Formularz ofertowy
  Przedmiary robót:
 • na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową
 • na budowę instalacji c.o.
 • na budowę instalacji gazowej do kuchni wraz z montażem urządzeń
 • na roboty wykończeniowe piętra i poddasza
 • na budowę dojazdu z parkingiem na 8 stanowisk


 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Józef Czekalski

  Nowa Dęba, 21.08.2006 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 21.08.2006
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2006