Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia oraz zasilanie fontanny i oczka wodnego na Placu Wyzwolenia w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 314.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Wykonanie oświetlenia oraz zasilanie fontanny i oczka wodnego na Placu Wyzwolenia w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 20.07.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 15.09.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamiczego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznych

do pobrania:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Wzór umowy
 • Formularz ofertowy
 • Przedmiar


 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 4.07.2006 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 4.07.2006
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2006