Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z pokryć dachowych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 314

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzących z pokryć dachowych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 5.04.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2006 roku

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.04.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 20.03.2006 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 20.03.2006
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006