Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2006 roku

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2006 roku" należy składać w terminie do dnia 16.03.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 28.02.2006 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 28.02.2006
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005