Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II część 2


Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym m.in. zakończył w ciągu ostatnich 5 lat, jako generalny wykonawca, conajmniej jeden obiekt o podobnym przeznaczeniu tj. salę gimnastyczną o podobnym lub większym zakresie robót, w tym wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy stały i ruchomy; obroty roczne firmy w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wynosiły conajmniej 700 000 zł rocznie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303 w cenie 50 zł do 24.03.2006

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 25 000 zł

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II część 2" należy składać w terminie do dnia 28.03.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 60 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 9.02.2006 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 9.02.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006