Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w roku 2006

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w roku 2006" należy składać w terminie do dnia 2.02.2006 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: od 15.02.2006 do 31.12.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.02.2006 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni


Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 17.01.2006 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 17.01.2006 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2006