Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303 .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Dostawa kostki brukowej dla gminy Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 21.12.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2005

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 6.12.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 6.12.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005