Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w regulaminie konkursu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 25.10.2005 roku do godz. 1500 w siedzibie zamiawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, faksem: (15) 846 5137 lub drogą pocztową.

Prace konkursowe należy składać do dnia 8.11.2005 roku do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:
 • cena - 10%
 • przewidywana wartość kosztorysowa wykonywanego zadania - 20%
 • ocena koncepcji - 70%

  Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15.11.2005 roku o godzinie 1100 w siedzibie zamawiającego, pok. 104

  Termin związania ofertą: 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. (15) 8462671 w.303; Ewa Rozenbajgier, tel. (15) 8462671 w. 204


 • Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 10.10.2005 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 10.10.2005
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2005