Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie posiadający swą siedzibę w Nowej Dębie ul. Reja 3,
tel. 0-15 846 34 93-94, 0-600 153 179 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż z dowozem węgla dla kilientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia m.in.
  • przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dowóz około 85 ton węgla (węgiel opałowy "orzech" o kaloryczności co najmniej 27 000 kJ/KG) dla klientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania w okresie od października 2005 r. do marca 2006 r.
  • dowóz odbywał się będzie do indywidulanych odbiorców na podstawie zleceń bieżących w ilości np. 1 tona, 1/2 tony dla klienta
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Sprzedaż z dowozem węgla dla kilientów MGOPS w miejsce ich zamieszkania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 14.10.2005 r. do godz. 800 w sekretariacie MGOPS.

Termin realizacji zamówienia: października 2005 r. do marca 2006 r.

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2005 r. o godz. 805 w MGOPS, ul. Reja 3, pokój nr 1

Termin związania ofertą: 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Agnieszka Janiec, Leszek Mirowski, ul. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, woj: podkarpackie, tel. (15) 84663494, 8463493, 600153179, fax. (15) 8463494, 8463493, e-mail: mgnowade@rzeszow.uw.gov.pl


Kierownik M-GOPS
w Nowej Dębie
Leszek Mirowski

Nowa Dęba, 27.09.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 27.09.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005