Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Nowej Dębie - etap I

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303 w cenie 15 zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Nowej Dębie - etap I" należy składać
w terminie do dnia 9.09.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2005

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.09.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 24.08.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 24.08.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005