Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Urząd Miasta i Gminy,
39-460 Nowa Dęba,
woj. podkarpackie,
ul. Rzeszowska 3, tel. 0 15 846 26 71, fax. 0 15 846 51 37


Informuje o wyniku postępowania na "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Cygany - działka ewid. nr 1301"

Informacje o wyniku

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych


Nazwa wygrywającego:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM - PIASECZNO"
Piaseczno
27-670 Łoniów


Ofert złożonych: 1
Ofert odrzuconych: 0

Cena oferowana brutto: 15 zł za 1 m2

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Kołomycew, tel. 0 15 846 2671, w. 303, pok. 303, w godz. 830-1530

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, pok. 104, dnia 1.09.2005, o godz. 1105

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 2.09.2005 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005