Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na I etap budowy pływalni krytej w ramach Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia m.in.
  • w ostatnich 3 latach minimalne, średnie zatrudnienie w ciągu roku powinno wynosić 50 osób;
  • w ciągu ostatnich 5 lat realizacja co najmniej 2 obiektów basenowych podobnej wielkości przynajmniej w zakresie stanu surowego wraz z konstrukcją niecek basenowych
  • posiadanie wskaźnika płynności finansowej "bieżącej" powyżej 1.2 za rok 2004
  • posiadanie zdolności kredytowej minimum 4 mln zł, a w przypadku konsorcjum lider powinien posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 70% tej kwoty
  • posiadanie wielkości sprzedaży (obrotów) z ostatnich 3 lat na poziomie minimum 12 mln zł rocznie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000 zł

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "I etap budowy pływalni krytej w ramach Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 26.08.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 60 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 11.07.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 11.07.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005