Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


DYREKTOR BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH W NOWEJ DĘBIE, tel. (0-15) 846-22-56 na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku szkolnym 2005/2006

Zamawiający
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie
Ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba, tel. 846-22-56


Tryb zamówienia
Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro

Sposób uzyskania specyfikacji
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia otrzymać można bezpłatnie w Biurze Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3 w pokoju Nr. 318.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są Renata Bal - Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, Grzegorz Ordon - inspektor, pok. 318 tel. 846-22-56.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku szkolnym 2005/2006.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia - od 1 września 2005r. do ostatniego dnia nauki w roku szk. 2005/2006

Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny tych warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177). Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o formułę: "spełnia / nie spełnia" na podstawie załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryteria oceny:
 • cena 100%

  Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać do sekretariatu Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 318. Termin składania ofert upłynie 12 sierpnia 2005r. o godz. 1500.
  Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2005r. o godz. 1515 w Biurze Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie pok. 318.

  Termin związania ofertą
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Miejsce ogłoszenia
  Przetarg ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 20 lipca 2005r.


 • Dyrektor Biura Obsługi
  Jednostek Samorządowych
  w Nowej Dębie

  Nowa Dęba, 20 lipca 2005 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 20.07.2005 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003