Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie posiadający swą siedzibę w Nowej Dębie ul. Kościuszki 110,
tel. 0-15 846 34 93-94, 0-600 153 179 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Nowa Dęba

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 10

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500 zł.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 4.08.2005 r. do godz. 1100 w sekretariacie MGOPS.

Termin realizacji zamówienia: od 5.09.2005 r. do 30.06.2008 r.

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.08.2005 r. o godz. 1105 w sekretariacie MGOPS.

Termin związania ofertą: 60 dni


Kierownik M-GOPS
w Nowej Dębie
Leszek Mirowski

Nowa Dęba, 21.06.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 21.06.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005