Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej - etap II os. Dęba w Nowej Dębie (bez przyłączy domowych)

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. że wykonawca winien spełniać warunek, że zakończył w ciągu ostatnich 5 lat, jako główny wykonawca, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze tj. budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o wartości 800 000 zł każde.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II os. Dęba" należy składać w terminie do dnia 8.07.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2005

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 60 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 24.05.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 24.05.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005