Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. że wykonawca winien spełniać warunek, że zakończył w ciągu ostatnich 5 lat, jako główny wykonawca, co najmniej 3 zadania o wartości 400 000 zł każde.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 21.06.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102,
I piętro.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 60 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 6.05.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 6.05.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005