Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 15.03.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102,
I piętro.

Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2005 r. o godz. 1120 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 28.02.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 28.02.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2005