Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Sienkiewicza posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Leśnej 40 tel. 0-15 846-25-52 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Szkoły

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1000 zł do dnia 28 lutego, do godz. 1000

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Prowadzenie stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 28.02.2005 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Szkoły

Termin realizacji zamówienia: od 1.04.2005 do 31.12.2007

Kryteria oceny ofert:
 • średnia cena 1 posiłku - 30%
 • jakość posiłków - 30%
 • zatrudnienie dotychczasowego personelu kuchni - 30%
 • cena najmu kuchni wraz z zapleczem za 1 miesiąć - 10%

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2005 r. o godz. 1105 w Sekretariacie Szkoły

  Termin związania z ofertą: 30 dni

  Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Aldona Bal, Iwona Gadomska, tel. (15) 846 25 52 • Dyrektor Szkoły
  Aldona Bal

  Nowa Dęba, 11.02.2005 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 11.02.2005
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003