Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w okresie od 1 marca 2005 r. do 31 marca 2006 r.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w okresie od 1 marca 2005 r. do 31 marca 2006 r." należy składać w terminie do dnia 18.02.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: od 1.03.2005 do 31.03.2006

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 3.02.2005 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 3.02.2005
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003