Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w roku 2005

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 303

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w roku 2005" należy składać w terminie do dnia 10.01.2005 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2005

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2005 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 30.12.2004 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 30.12.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003