Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na wewnętrzną instalację gazową kotłowni lokalnej przy Szkole Podstawowej w Rozalinie wraz z przyłączem zewnętrznym, gazowym

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Wewnętrzna instalacja gazowa kotłowni lokalnej przy Szkole Podstawowej w Rozalinie wraz z przyłączem zewnętrznym, gazowym" należy składać w terminie do dnia 3.12.2004 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od dnia podpisania umowy

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2004r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 17.11.2004 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 17.11.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003