Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na wymiana okien w budynku "Małej Szkółki" przy ul. Mikołaja Reja 3 w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Wymiana okien w budynku "Małej Szkółki" przy ul. Mikołaja Reja 3 w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 5.11.2004 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2004 r.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.11.2004r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 20.10.2004 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 20.10.2004 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003