Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty budowlane na terenie kotłowni miejskiej 8 MW opalanej zrębkami drewnianymi w Nowej Dębie

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Roboty budowlane na terenie kotłowni miejskiej 8 MW opalanej zrębkami drewnianymi w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 14.08.2003 r. do godz. 1200 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2003 r.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2003r. o godz. 1205 w pokoju Nr 104, I piętro.


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 6.08.2003 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 6.08.2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003