Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Deba "Nasze Sprawy" w latach 2004-2006

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na skład, łamanie i druk Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Deba "Nasze Sprawy" w latach 2004-2006" należy składać w terminie do dnia 7 lipca 2004 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Kryterium wyboru ofert :
 • cena - 100 %

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2004r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.


 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Józef Czekalski

  Nowa Dęba, 22 czerwca 2004 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 22.06.2004 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003