Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 303, III piętro od dnia 19 kwietnia 2004 r. do dnia 4 maja 2004 r. w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Termin wykonania zamówienia - 30 listopada 2004r.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniš warunki okreœlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru ofert :
 • cena - 100 %

  Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba" należy składać w terminie do dnia 4 maja 2004r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

  Termin związania ofertą - 30 dni.


 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 19 kwietnia 2004 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 19.04.2004 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003