Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2004 r.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 203, II piętro od dnia 17 marca 2004 r. do dnia 01 kwietnia 2004 r. w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy użyciu masy mineralno-asfaltowej (z ramowaniem krawędzi). Przybliżona wielkość robót: ok. 300 m2 .

Termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2004r.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych i złożą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Kryterium wyboru ofert :
 • cena - 100 %

  Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych..." należy składać w terminie do dnia 02 kwietnia 2004r. do godz. 1300 w pok. 102, I piętro.

  Termin związania ofertą - 30 dni.


 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 17 marca 2004 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 17.03.2004 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003