Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2004r.

Termin realizacji zamówienia od 01 marca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Wadium w kwocie 1.000,-zł (słownie złotych: jeden tysiąc) należy wnieść w formie określonej w ustawie.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 204, II piętro od dnia 06 lutego 2004 r. do dnia 19 lutego 2004 r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2004r." należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2004r. do godz. 1300 w pok. 102 I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2004r. o godz. 1310 w pokoju Nr 104, I piętro.

Kryterium wyboru ofert :
 • cena - 100 %


 • Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 5 lutego 2004 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 5.02.2004 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003