Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci logicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dostawę serwera, oprogramowania i urządzeń aktywnych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 214 II piętro od dnia 28.11.2003 r. do dnia 3.12.2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia - do 30.12.2003 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na wykonanie sieci logicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dostawę serwera, oprogramowania i urządzeń aktywnych" należy składać w terminie do dnia 4.12.2003 r. do godz. 1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. 102.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.12.2003 r. godz. 1205 w Urzędzie Miast i Gminy w Nowej Dębie, ul Rzeszowska 3 - pok. Nr 104, I piętro.

Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1500 zł

kryterium wyboru ofert:
 • cena - 80%
 • czas usunięcia awarii - 20%

  Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych. • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Józef Czekalski

  Nowa Dęba, 28.11.2003 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 28.11.2003 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003