Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art.14 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2004 roku.

Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 204, II piętro od dnia 20 listopada 2003 r. do dnia 01 grudnia 2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba w 2004r." należy składać w terminie do dnia 02 grudnia 2003r. do godz. 1300 w pok. 102 I piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2003r. o godz. 1305 w pokoju Nr 104, I piętro.

Kryterium wyboru ofert :
 • cena - 100% • Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy
  Nowa Dęba
  Krzysztof Michałów

  Nowa Dęba, 20 listopada 2003r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 20.11.2003 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2003