Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNa podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rębaka przewoźnego dla potrzeb bazy przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewna w Nowej Dębie.

Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 210 II piętro od dnia 6.11.2003 r. do dnia 20.11.2003 r. w godzinach pracy Urzędu.

Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2003 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta - dostawa rębaka przewoźnego" należy składać w terminie do dnia 20.11.2003 r. do godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. 102.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2003 r. godz. 1110 w Urzędzie Miast i Gminy w Nowej Dębie, ul Rzeszowska 3 - pok. Nr 104, I piętro.

Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000 zł

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Józef Czekalski

Nowa Dęba, 6.11.2003 r.

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 6.11.2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003