Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Gmina Nowa Dęba posiadająca siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wycinkę i formowanie koron drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta Nowa Dęba w 2007 roku

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pok. 314.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Wycinka i formowanie koron drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta Nowa Dęba w 2007 roku" należy składać w terminie do dnia 16.02.2007 r. do godz. 1100 w pok. 102, I piętro.

Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2007

Kryteria oceny ofert: cena - 100%

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2007 r. o godz. 1105 w pokoju Nr 104, I piętro.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamiczego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznych.

do pobrania:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Wzór umowy
 • Formularz ofertowy
 • Wykaz drzew do wycinki 2007 roku
 • Zakres prac do wykonania


 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Wiesław Ordon

  Nowa Dęba, 8.02.2007 r.

  Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 8.02.2007 roku
  Copyright © UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ ® 1999-2007