Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM



Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.).

    Burmistrz Miasta i Gminy posiadający siedzibę w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 3 tel. 0-15 846-26-71 ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę bazy paliwowej dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie wraz z przyłączami wody, energii elektrycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną".

    Komplet dokumentów przetargowych można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 209 II piętro w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50 PLN.

    Termin realizacji zamówienia - 30.09.2003 r.

    Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej "Oferta na budowę bazy paliwowej dla kotłowni miejskiej w Nowej Dębie" należy składać w terminie do dnia 4.06. 2003 r. do godz. 12:00 w pok. 102.

    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2003 r. godz. 12:05 w pokoju Nr 104, I piętro.

   
Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Krzysztof Michałów

Nowa Dęba, 22 kwietnia 2003 roku

Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 22 kwietnia 2003 roku
Copyright © UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ ® 1999-2003