Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
SESJE RADY MIEJSKIEJ
archiwum
Nasze aktualności

Powrót do AKTUALNOŚCI

RADNI ZAKOŃCZYLI ROK 2005


      XLIX sesja Rady Miejskiej była ostatnim spotkaniem radnych w roku 2005. Sesja nie była zbyt uciążliwa, bowiem radni podjęli tylko 3 uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2005, związanych ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za żywienie (likwidacja stołówek w szkołach) i mniejszym wykonaniem opłaty stałej w przedszkolach oraz z dodatkowymi dochodami z tytułu subwencji oświatowej. Druga uchwała dotyczyła ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2005, a dokładnie dotyczą budowy Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji. W związku z odwołaniem po przetargu jednej z firm do Urzędu Zamówień Publicznych, nastąpiło przesunięcie terminów wykonania poszczególnych etapów prac. Płatność za wykonaną pracę ma zabezpieczenie w budżecie z roku 2005, ale fizycznie będzie dokonana po odbiorze zleconych prac. Ostatnia uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, którego będzie dotyczył sporządzony plan leży między ulicą Ks. Łagockiego, ulicą Korczaka i rzeką Bystrzyk. Jadącym drogą krajową relacji Rzeszów - Tarnobrzeg rzucają się w oczy zaniedbane nieużytki leżące nieomalże w centrum miasta. Zagospodarowanie tego terenu, bądź to pod budownictwo, bądź pod tereny rekreacyjne wymaga miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezależnie od potencjalnego przyszłego inwestora. Radni mieli wątpliwości dotyczące uregulowania prawnego własności tego terenu, lecz na dzień dzisiejszy nie ma spraw urzędowych toczących się w tym temacie.
      Interpelacje mieszkańców zdominowała sprawa ustalonych opłat czynszowych w mieszkaniach własnościowych o obniżonym standardzie, administrowanych przez PGKiM. Przedstawiciel mieszkańców, pani Genowefa Wojda, wniosła skargę odnośnie wysokości stawek czynszu mieszkań własnościowych w porównaniu do opłat, jakie płacą mieszkańcy lokali komunalnych. Stan prawny i wyjaśnienie sposobu naliczania opłat przedstawił prezes PGKiM Marian Lis, a sprawa ponadto została skierowana do stosownej Komisji, która ma uzyskać opinię prawną dotyczącą zaistniałego faktu.
      Na zakończenie przewodniczący rady Andrzej Chejzdral przeczytał pismo dotyczące częściowego uchylenia przez Wojewodę Podkarpackiego uchwały podjętej przez Radę Miejską, dotyczącej zbycia nieruchomości przy ulicy Wczasowej. Sprawa ma być omówiona na jednej z najbliższych sesji.
MS

Powrót do AKTUALNOŚCI

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


O Solidarności mówił Kazimierz Chwesiuk
Umowę o współpracy podpisują
Roman Struk (z lewej) i Józef Czekalski

      Sesja, która odbyła się 18 sierpnia, składała się z dwóch części. W części pierwszej - roboczej uwagę radnych zaprzątnęli mieszkańcy osiedla Dęba, którzy przedstawili swoje argumenty przeciwko zamierzanej procedurze zbycia działek w obrębie ul. Wojska Polskiego i Podgórze. Zwrócili się do rady, aby nie realizować uchwały zebrania osiedlowego z tego roku, ale by ten sporny teren przeznaczyć pod potrzeby rekreacyjnej tej części miasta. Radni zmierzą się tym problemem w dalszych swoich pracach.
      Dużo dyskusji wywołała też informacja zastępcy burmistrza Krzysztofa Michałowa o sytuacji ekonomicznej spółki UNIDEZ, w której gmina posiada 48% udziałów. Wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej większościowy wspólnik wystąpił z wnioskiem do gminy o dopłaty do spółki, które mogą sięgać 144 tys. zł. Ponieważ gmina nie ma gwarancji właściwego wykorzystania tych środków, a nawet takich wolnych środków nie ma w swoim budżecie, toteż Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z projektem uchwały o wystąpieniu ze spółki i zbyciu posiadanych udziałów. Przeciwko takim zamiarom gminy wypowiedzieli się przedstawiciele zarządu spółki oraz związków zawodowych. Argumentem za wsparciem dla spółki ma być stabilizująca się sytuacja ekonomiczna, wzrost ilości kontrahentów na wyroby, a także powolny wzrost ilości zatrudnionych od momentu przejęcia udziałów przez nowego wspólnika.
      Ponieważ radni mieli złe doświadczenia ze spółką DEZAL, której gmina poręczyła kredyt na kwotę powyżej 300 tys. zł i musiała go później spłacić, toteż stosowną uchwałą zdecydowali, że gmina jednak wystąpi ze spółki UNIDEZ.
      W dalszej części sesji rada podjęła uchwałę o wyrażeniu gody na podpisanie umowy o współpracy ze wsią Suhowola na Ukrainie. Wójt tej wsi Roman Struk przebywał z wizytą w Nowej Dębie w maju b.r. i wyraził zainteresowanie nawiązaniem współpracy między obydwoma samorządami. W lipcu Suhowolę odwiedziła delegacja nowodębskiego samorządu, w czasie której doprecyzowano warunki tej umowy. Umowa przewiduje współpracę w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, turystyka samorządność. Obie strony mają wzbogacać swoje życie kulturalne, sportowe, społeczne poprzez wzajemną wymianę instytucji, stowarzyszeń czy przedsiębiorców. Suhowola to 4- tysięczna miejscowość leżąca na granicy ze Lwowem. Ma wszelkie warunki ku temu, by korzystać z rozwoju Lwowa, a jednocześnie stawać się miejscem do którego część mieszkańców tego miasta będzie się przenosić.
      W dalszej części sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. wyrazili zgodę na zamontowanie na wieży remizy OSP w Alfredówce nadajnika do przesyłu internetu drogą radiową.
      Uroczysta część sesji związana była z obchodami 25. rocznicy powstania "Solidarności". Rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez ks. Mieczysława Wolanina i ks. Eugeniusza Nycza. Ks. E. Nycz w swoim kazaniu nawiązał do słów Jana Pawła II mówiących o tym czym być powinna solidarność ("jedni drugich brzemiona noście"). Powracał także pamięcią do wydarzeń sprzed 25 laty, kiedy to nowodębscy robotnicy stanęli w obronie swojej godności, ale też upomnieli się o obecność krzyża w życiu publicznym. Efektem tej walki jest kościół, w którym odprawiana była ta msza św.
      Dalsza część uroczystości odbyła się w domu kultury. Otworzył ją przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chejzdral, który w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi związku zawodowego "Solidarność" dla niepodległości Polski. Mówił również o zasadach sprawiedliwości, bezinteresowności, jakie winny przyświecać każdej władzy samorządowej, a co wynika z ideałów o jakie walczyła "S".
      Głos zabrał również Kazimierz Chwesiuk jeden z twórców i przywódców nowodębskiej "Solidarności". Przypomniał o pięknym okresie tworzenia związku i ludzkiej solidarności, którą wtedy można była wszędzie zauważyć. Wspomniał wielkie wydarzenie, jakim była msza św. odprawiona w maju 1981 r. na placu obok liceum, na który ściągnęły rzesze ludzi, ale stawili się także przedstawiciele ówczesnych władz, dyrekcje zakładów pracy, dowództwo jednostki. To był jeden z piękniejszych momentów pierwszego okresu "Solidarności". K. Chwesiuk przypomniał także okres internowania w Załężu, który był dla niego ciężkim okresem. Ale dzięki wierze, wsparciu kolegów udało się go przetrwać. Na koniec podziękował władzom miasta za to, że włączyły się w organizację rocznicy powstania związku i zaprosiły jego działaczy na tę uroczystość.
      Dalsza część spotkania to uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Nową Dęba a Suhowolą (Ukraina). Aktu tego dokonali burmistrz Józef Czekalski i wójt Roman Struk. Burmistrz J. Czekalski wyraził nadzieję, że po umowach z miastami z Francji i Irlandii to otwarcie na Wschód będzie również korzystne dla naszych mieszkańców. Wójt R. Struk nawiązał do wydarzeń w Polsce sprzed 25 laty i do pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Wierzy, że ta współpraca z Nową Dębą będzie korzystna dla Suhowoli, bo nasze miasto ma już wiele doświadczeń i osiągnięć, z których warto czerpać.
      Sesję zakończył występ zespołu "Dębianie" w tańcach narodowych, lasowiackich, lubelskich i rzeszowskich.
Wiesław Ordon
Sekretarz Gminy
Powrót do AKTUALNOŚCI

XXXIX UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ


Galeria zdjęć z uroczystości

      18 maja w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyła się XXXIX uroczysta sesja Rady Miejskiej zorganizowana w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II oraz w XV rocznicę powstania samorządu gminnego.
      Sesję rozpoczął półgodzinny, uroczysty koncert Orkiestry Dętej, która zaprezentowała wiązankę utworów klasycznych oraz utworów szczególnie ulubionych przez Papieża Jana Pawła II.
      Przewodniczący Andrzej Chejzdral powitał wszystkich zgromadzonych i w krótkim wystąpieniu przedstawił historię utworzenia samorządu gminnego w Nowej Dębie. Utworzenie samorządu było wynikiem reformy samorządowej, najbardziej udanej reformy ustrojowej ostatnich lat. Zmiany systemu były bardzo trudne, gdyż nie tylko wykazały ogromne zaniedbania cywilizacyjne, zwłaszcza w infrastrukturze technicznej, lecz również dotyczyły zakresu kompetencji gminy i braku środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Mimo tego z dużą dynamiką były odrabiane zaległości w różnych dziedzinach życia i po latach należy podziękować ówczesnym radnym i pracownikom samorządowym za włożoną pracę, bo dopiero po latach widać jej ogrom. 15 lat to 4 kolejne kadencje władz samorządowych. Przez ten czas udało się przeprowadzić szereg działań podejmowanych dla dobra mieszkańców. Były to między innymi: dokończenie budowy gazociągów i wodociągów we wsiach, doprowadzenie linii telefonicznych, wybudowanie nowoczesnej oczyszczali ścieków, wprowadzenie segregacji odpadów, zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w obiektach oświatowych, prace modernizacyjne na drogach gminnych, oraz jedno z największych osiągnięć bieżącej kadencji - budowa miejskiej kotłowni na biomasę. Wiele innych działań, które trudno wymienić w skrócie przyczyniły się do zmiany wizerunku miasta i gminy. Pracownicy samorządowi oprócz działań zapisanych w przepisach, starają się brać udział w akcjach, które utrwalają samorządność i poprawiają jakość pracy. Przykładem tego jest udział w Programie Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego czy w programie "Przejrzysta Gmina". Udział w tych programach to duży wysiłek, ale także nowe standardy i wyzwania. Starania takie przynoszą efekty: 1997 r. - nagroda za oczyszczalnię ścieków, 2004 r.- tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" i statuetka "Ekolaur" za wdrożenie do eksploatacji kotłowni opartej o niekonwencjonalne źródła energii.
      Po podsumowaniu działań samorządu przewodniczący Rady Miejskiej skierował ciepłe słowa w hołdzie naszemu znamienitemu, nieżyjącemu rodakowi Janowi Pawłowi II. Wielki człowiek i wielka strata - tak można w skrócie powiedzieć o wydarzeniach sprzed półtora miesiąca. Słowa, które wielokrotnie kierował do nas zwykłych ludzi, a zarazem pracowników instytucji i organizacji społecznych, przypominają, aby realizując niezbędne zadania w sferze technicznej, nie utracić z oczu tego, co tak naprawdę jest najistotniejsze w samorządowej pracy - drugiego, słabego człowieka.
      Po wystąpieniu przewodniczącego radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla gminy". Medalem "Za zasługi dla gminy" odznaczono:
 • Adama Bunio - trenera badmintona w MKS STAL
 • Janusza Bilińskiego - właściciela Firmy "Biliński" produkującej ozdoby choinkowe
 • Zdzisława Chmielowca - członka Zarządu Osiedla Poręby Dębskie
 • Józefa Czekalskiego - burmistrza miasta i gminy obecnej kadencji
 • Danutę Hałoń - naczelną pielęgniarkę Samodzielnego Publicznego Zespołu Zespołów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • Władysława Karasia - prezesa Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A.
 • Jana Kopcia - prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Dębskich
 • Elżbietę Kozłowską - dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie
 • Księdza Józefa Rogowskiego - proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa w Chmielowie
 • Mariana Rzeszutka - kierownika Administracji Osiedla w Nowej dębie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Jana Serafina - dyrektora Zespołu Szkół w Cyganach
 • Marię Serafiniuk - emerytowanego lekarza medycyny
 • Stanisława Skiminę - radnego obecnej IV kadencji Rady Miejskiej
 • Grzegorza Sudoła - pierwszego w historii gminy olimpijczyka, uczestnika Olimpiady w Atenach
 • Adama Szurgocińskiego - prezesa Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Nowej Dębie
 • Piotra Szypułę - wiceprezesa MKS STAL
 • Janusza Tebina - członka Polskiego Związku Wędkarskiego, właściciela firmy rodzinnej
 • Zdzisława Trzeciaka - emerytowanego policjanta
 • Stanisława Wójcika - prezesa Zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.
 • Juliana Ziębę - członka Zarządu i trenera sekcji lekkiej atletyki MKS STAL
 • Andrzeja Chejzdrala - prezesa Nowodębskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
        Po dekoracji, w imieniu swoim i wszystkich odznaczonych, ksiądz Józef Rogowski podziękował przedstawicielom samorządu i gminy za wyróżnienie.
        Następnie głos zabrał wicestarosta Jerzy Sudoł, który w imieniu swoim i starosty podziękował, odchodzącemu na emeryturę, prezesowi Władysławowi Karasiowi za stworzenie na terenie naszej gminy "wzorcowego" zakładu pracy - SANFARMU. Na pamiątkę wręczył pamiątkowy grawerton z wyrytymi słowami podziękowania. Prezes Władysław Karaś przyznał, że nowodębski SANFARM jest rzeczywiście wzorcowym zakładem, a jego kopie powstają w różnych częściach Polski i świata. Podziękował wszystkim, którzy pomogli w stworzeniu SANFARMU, władzom samorządowym i szczególnie człowiekowi, który przygotował grunt - Stanisławowi Wójcikowi.
        Po południu, w strugach deszczu, odbyła się pod Krzyżem Walecznych przy SANFARMIE Msza św. w intencji Jana Pawła II. Sprawowało ją pod przewodnictwem ks. dziekana Mieczysława Wolanina kilku księży. Ks. dziekan w swojej homilii nawiązał do testamentu Jana Pawła II, który ma być dla nas - Polaków - wskazówką naszego postępowania w czasach, gdy zabrakło nam naszego papieża.
        Po Mszy św. pod krzyżem złożone zostały wiązanki biało czerwonych kwiatów przez wojewodę Jana Kurpa, władze gminy, zarządy DEZAMETU i SANFARMU, przedstawicieli załóg tych przedsiębiorstw. Zaś Marian Piechota z ZM DEZAMET S.A. zaprosił wszystkich zebranych do wspólnego uczestnictwa we Mszach św. w tym miejscu w kolejne rocznice urodzin Karola Wojtyły.
 • Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI

  INFORMACJA Z XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        24 marca radni zebrali się na 36. sesji, której głównym tematem było udzielenie Burmistrzowi Miasta i gminy Nowa Dęba absolutorium z wykonania budżetu za 2004 rok. Absolutorium to po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzieli wszyscy radni (15 głosów "za").
        Budżet 2004 r. planowany był w dochodach na kwotę 29 mln zł, a wykonany został na kwotę 26 mln zł (90% planu po zmianach). Planowano zaś wydać nieco ponad 29 mln zł, faktyczne wykonanie wyniosło zaś 24, 7 mln zł (85%). Przyczyną braku wykonania zaplanowanych dochodów było niepozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na planowane zadania inwestycyjne.
        Dochody własne (podatki i opłaty) sięgnęły 11 mln zł, dotacje celowe na zadania zlecone, własne bieżące i inwestycyjne wyniosły 3,2 mln zł. Subwencja ogólna to 10,6 mln zł, z czego subwencja oświatowa wyniosła 7,3 mln zł (wydatki na oświatę to 11,5 mln zł).
        Wydatki majątkowe w roku ubiegłym osiągnęły kwotę nieco ponad 2 mln zł. Do nich należałoby jeszcze dołożyć kwotę 1,5 mln zł, jakie jednostki organizacyjne gminy wydały na zakupy i remonty. Gmina realizowała inwestycje zaczęte w latach poprzednich (rozliczenie kotłowni miejskiej, budowa sali gimnastycznej w Nowej Dębie, budowa Domu Ludowego w Cyganach). Zakończona została budowa kanalizacji w Porębach Dębskich (niewielkie fragmenty będą jeszcze realizowane), oddano do użytku magistralę wodociągową łączącą Alfredówkę z Jadachami, którą popłynęła tańsza woda do Chmielowa, Cyganów i wspomnianych Jadachów. Przebudowana została ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach budowy ronda na drodze krajowej.
        W roku 2004 gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek na kwotę ponad 1 mln zł. Do spłaty w kolejnych latach pozostaje kwota 5,2 mln zł.
        Rada Miejska podjęła także uchwałę (14 "za", 1 "wstrzymujący się") o nadaniu Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębnie imienia św. Maksymiliana Marii Kolbego, za co młodzież z tej szkoły podziękowała przewodniczącemu rady Andrzejowi Chejzdralowi i burmistrzowi Józefowi Czekalskiemu kwiatami.
        W części oświatowej sesji radni ustalili także regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Chodzi tu o zasiłki i stypendia szkolne, które na podstawie znowelizowanej ustawy oświatowej od tego roku udzielał będzie burmistrz.
        Nieco emocji wywołała kolejna uchwała o regulaminach określających niektóre zasady wynagradzania za pracę. Radni decydowali o wysokości procentowej dodatku motywacyjnego (do 20% dla nauczycieli i do 40% dla kadry kierowniczej wynagrodzenia zasadniczego, przy czym nie może on pzrekroczyć 2% planowanej rocznej kwoty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli); określili wysokość dodatku funkcyjnego, którego wysokość uzależniona jest od liczby oddziałów, sprawowanej funkcji. Ustalono także dodatki za warunki pracy (klasy łączone, indywidualne kształcenie ucznia); dodatek za wysługę lat oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Utworzony został także 1% fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, które będzie przyznawał burmistrz oraz dyrektor szkoły. Rada określiła także stawki procentowe dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, którego wysokość uzależniona jest od liczby osób w rodzinie.
        Podjęte także zostały dwie uchwały planistyczne. Pierwszą uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Cyganach, gdzie obok stadionu sportowego wydzielonych zostanie 40 działek budowlanych. W drugiej uchwale ustalony został plan zagospodarowania terenu Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Aresztu Śledczego w Nisku. Ma to związek z planowaną rozbudową tego oddziału, na co gmina na poprzedniej sesji przeznaczyła wykupione przez siebie grunty.
        Na koniec części związanej z uchwałami rada zajęła się kartą współpracy z organizacjami pozarządowymi. Karta ma charakter dokumentu wieloletniego i ma stwarzać stabilne ramy do współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przy przyjęciu takiej Karty roczny Program współpracy będzie wypełniał ogólne założenia w niej zapisane. Zarówno karta, jak i wcześniej uchwalony program współpracy na 2005 r., były ustalane z udziałem organizacji pozarządowych z terenu gminy.
        Radni zasilili także puszkę PCK, wystawioną z okazji realizacji projektu "Podziel się radością świąt".
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI

  BUDŻET MIASTA I GMINY NOWA DEBA NA 2005 ROK


        10 marca radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2005 r. Tegoroczne dochody budżetu miasta i gminy Nowa Dęba mają wynieść 26.856.039 zł, wydatki zaś 33.071.232 zł. Do tych wydatków należy jeszcze doliczyć kwotę 1.140.000 zł na spłatę pożyczek i kredytów. A więc środki nie znajdujące pokrycia w budżecie to 7.355.193 zł, na które zostaną zaciągnięte pożyczki preferencyjne na kwotę 6.400.000 zł (na inwestycje) oraz przeznaczone tzw. wolne środki z lat ubiegłych na sumę 955.193 zł.
        Jeśli chodzi o większe dochody to główną pozycję stanowią podatki od osób prawnych i fizycznych na łączną sumę 10, 09 mln zł. W tej pozycji największe środki spłyną z podatku od nieruchomości (6,86 mln zł) i z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (3 mln zł). Dochody z najmu i dzierżawy mają sięgnąć 800 tys. zł.
        Z budżetu państwa otrzymamy subwencję ogólną w wysokości 9,7 mln zł ( część oświatową - 7 mln zł, wyrównawczą - 2,2 mln zł, równoważąca - 400 tys. zł). Dotacja na pomoc społeczną wyniesie 3,5 mln zł.
        Największe wydatki, bo 12, 5 mln zł, zostaną skierowane na oświatę - stanowi to 38% wydatków całego budżetu. Kolejno największe kwoty zostaną skierowane na pomoc społeczną - blisko 6 mln zł (18% budżetu); sport - 3,9 mln zł (11,7%), z czego 3,3 mln zł pochłonie budowa Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji (z krytą pływalnią). Na gospodarkę komunalną wydatkujemy 5,1 mln zł (9,5%), na administracje również 3,1 mln zł. Na kulturę z budżetu gminy przewidziana jest kwota 710 tys. zł (2,1 %); na bezpieczeństwo publiczne (OSP, OC, Straż miejska) blisko 600 tys. zł. Znaczne środki w tym roku winny pójść na drogownictwo, bo chodzi o kwotę 1,9 mln zł (5,6%).
        W wymienionych wydatkach znajdują się znaczne środki przeznaczone na wydatki majątkowe - 8 mln zł. Obok wspomnianego Centrum, środki kierowane będą drogi 1,5 mln zł, budowę sali gimnastycznej w Jadachach 900 tys. zł, dokończenie budowy Domu Ludowego w Cyganach 112 tys. zł.
        W gospodarce komunalnej przewiduje się budowę ostatnich odcinków kanalizacji sanitarnej Porąb Dębskich (100 tys. zł) i os. Dęba (260 tys. zł) oraz budowę kanalizacji w Chmielowie (1,5 mln zł) i wykonanie projektów na kolejne odcinki kanalizacji (Cygany, Jadachy) na kwotę 150 tys. zł.
        W tym roku w budżecie znalazły się środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 100 tys. zł, w działach kultura, profilaktyka, promocja gminy, pomoc społeczna.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI

  SESJA W DWÓCH ODSŁONACH


  Halina Ordon odbiera w imieniu Cyganianek gratulacje od władz gminy - od lewej A. Chejzdral, J. Czekalski i St. Zbyrad

        Pierwsza sesja w tym roku (27 stycznia) odbyła się w dwóch częściach. W części pierwszej, która tradycyjnie odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy, radni podejmowali uchwały dotyczące zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki. Należy przypomnieć, że taryfy są zatwierdzane na okres roku i obowiązują od 1 marca 2005 do 28 lutego 2006. Zgodnie z propozycją PGKiM, które przedstawia taryfy, nie wzrasta taryfa na wodę, która będzie kosztować w całej gminie 2,94 zł/m3. Dodać należy, że utrzymanie jednakowej ceny wody dla wszystkich mieszkańców gminy, wymusza dopłatę do 1 m3 wody w Chmielowie, Cyganach i Jadachach w kwocie 1,07 zł. Przypomnijmy, że w roku ub. dopłata do ceny wody w tych miejscowościach wynosiła 2,68 zł/m3. To obniżenie dopłaty wynikło z dostarczenia tańszej wody z ujęcia w Nowej Dębie i ograniczania strat na sieci.
        Nie wzrasta również taryfa na ścieki, ale w tym roku nie będzie dopłaty do ceny ścieków, tak więc mieszkańcy Nowej Dęby i Tarnowskiej Woli będą płacić 3,52 zł/m3, a więc o 0,28 zł więcej niż w roku poprzednim.
        PGKiM przedstawiło również plany modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które również podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską. Przedsięwzięcia modernizacyjne polegać będą na legalizacji lub wymianie na nowe wodomierzy (20% rocznie), wymianie nieszczelnych odcinków sieci wodociągowej i niedrożnych przyłączy, wymianie pomp w pompowni ścieków na ul. Kwiatkowskiego, rozbudowie instalacji do przerobu osadów ściekowych o zbiornik na pyły dymnicowe, które mają zastępować wapno. W przypadku Chmielowa, Cyganów i Jadachów w 2005 r. następować będzie wymiana 400 szt. wodomierzy, 70 przyłączy, 10 hydrantów naziemnych na podziemne.
        Po tej części wodociągowo-kanalizacyjnej radni przystąpili do kolejnych uchwał. Na wniosek środowiska szkolnego z Tarnowskiej Woli Szkole Podstawowej nadane zostało imię hrabiego Stanisława Tarnowskiego, profesora UJ, historyka literatury, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Przypomnijmy, że hr. S. Tarnowski pochodzi z zacnego rodu Tarnowskich z Dzikowa, który to ród założył wieś Tarnowską Wolę.
        Radni wyrazili również zgodę na wydzierżawienie terenów zajętych pod pawilony handlowo-usługowe z lokalizacja stałą na okres 11 lat. Taki okres dzierżawy pozwala zaangażować kapitał w poprawę funkcjonalności budynków, ich rozbudowę, zmianę elewacji. Temat ten dotyczył, jak poinformował burmistrz Józef Czekalski, na dzień dzisiejszy 8 dzierżawców.
        Druga część sesji odbyła się w Cyganach, w miejscowej szkole. Uzasadnieniem do wyjazdu "w teren" było zatwierdzenie przez radę Planu Rozwoju Wsi Cygany. Jest to dokument, który pozwala ubiegać się o środki pomocowe z UE, na odnowę wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Na plan składa się charakterystyka wsi i określenie jej zasobów infrastrukturalnych i społecznych oraz ustalenie słabych i mocnych stron wsi, określenie celów do realizacji i zadań, dzięki którym te cele uda się osiągnąć. Z planu wynika, ze Cygany chcą być matecznikiem kultury lasowiackiej w regionie. Temu celowi ma służyć utworzenie w budowanym Domu Ludowym Centrum Kultury Lasowiackiej, gdzie swoją siedzibę znalazłaby Izba Pamiątek im. Marii Kozłowej, filia biblioteki publicznej, gdzie przechowywano by publikacje dotyczące kultury materialnej i duchowej Lasowiaków, siedziba organizacji pozarządowych z terenu wsi. W projekcie realizacji tego zadania znajduje się sala, w której mają się odbywać próby zespołu śpiewaczego i innych zespołów, nie tylko z terenu tej wsi. Duża sala konferencyjna zapewni miejsca na organizację "Święta kultury lasowiackiej", na organizowanie warsztatów poświęconych tradycyjnemu rzemiosłu ludowemu, agroturystyce, które mogą przynosić dodatkowe źródła dochodów dla mieszkańców wsi.
        Przewiduje się utworzenie na poddaszu miejsc noclegowych w formie schroniska młodzieżowego, z zapleczem kuchennym na parterze i stołówkowym na piętrze. W planie znalazły się również inne zadania, które społeczność wiejska chciałaby mieć zrealizowane, m.in. budowa kanalizacji, dróg (to był jeden z tematów długiej dyskusji mieszkańców z radnymi), czy np. modernizacja stawu Łużyk.
        Obecność radnych w Cyganach była okazją do wręczenia Zespołowi Śpiewaczemu "Cyganianki" okolicznościowego pisma z okazji 8 roczni powstania. Do pisma rada dołączyła aparat cyfrowy, za który Halina Ordon w imieniu zespołu bardzo serdecznie podziękowała.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI

  SESJA W TARNOWSKIEJ WOLI


        XXVII sesja rady Miejskiej w Nowej Dębie miała charakter wyjazdowy i odbyła się w Tarnowskiej Woli. W programie znalazły się dwie uchwały. Pierwsza z nich zatwierdzała uchwałę Zebrania Wiejskiego Sołectwa Cygany, które zadeklarowało swoją uchwałą czynny udział w Sektorowym Programie Operacyjnym, w części dotyczącej "Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego". Uchwała taka warunkuje możliwość ubiegania się o środki unijne. Toteż radni wyrazili zgodę na podjęcie tej uchwały. W ramach SPO w Cyganach dokończona zostałaby budowa domu ludowego na potrzeby Centrum Kultury Lasowiackiej, zagospodarowany zostałby plac wokół tego domu oraz wykonane boisko sportowe. SPO przewiduje dotację do realizacji tego projektu w maksymalnej wysokości 450 tys. zł, przy wkładzie własnym gminy 112 tys. zł. Czy taka będzie wysokość dotacji, tego jeszcze nie można określić.
        W drugiej uchwale radni wyrazili zgodę na zakupienie za symboliczną złotówkę Zespołu Dworskiego (Belwederu) wraz z parkiem w Chmielowie od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zarząd Główny w Warszawie podjął decyzję o przekazaniu tego obiektu, który przez 7 lat znajdował się posiadaniu Koła w Tarnobrzegu i w tym czasie nie został zagospodarowany. A przypomnijmy, że gmina przekazała stowarzyszeniu ten obiekt na określone cele (działalność warsztatowo-dydaktyczno-rehabilitacyjną), które nie zostały zrealizowane. Po długich staraniach obiekt powróci do gminy, która w najbliższym czasie podejmie decyzję o jego dalszym losie.
        W programie sesji znalazła się również informacja o zamiarze budowy bloku przez Nowodębską Spółdzielnię Mieszkaniową na gminnym gruncie przy ul. Krasickiego (w okolicach starej kotłowni). Budynek ma liczyć 40 mieszkań o powierzchni od 30 do 53 m2 (1,2, 3-pokojowe). Lokale mają mieć charakter własnościowy i lokatorski. Blok będzie wysoki 3 piętra, z trzema klatkami. Jak poinformował prezes Spółdzielni Andrzej Chejzdral, istnieje możliwość pozyskania przez NSM taniej pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Informacja, jaka została przedstawiona, ma posłużyć radnym do podjęcia decyzji o przekazaniu NSM gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym.
        W sesji wzięło udział niewielu mieszkańców Tarnowskiej Woli, a to z tego powodu, jak powiedział jeden z nich, że w programie nie przewidziano spraw dotyczących tej miejscowości. Próbowali to nadrobić radni z tego okręgu Józef Sadecki i Aleksander Sawicki, którzy poruszyli problem prędkości na ruchliwej "dziewiątce", przy której leży wieś. Prezes OSP Jan Strojek przypomniał, że na przestrzeni kilkunastu lat na tej drodze było ponad 20 wypadków i były ofiary śmiertelne, także wśród dzieci. Należałoby zrobić jeszcze przynajmniej 2 przejścia dla pieszych (jedno już istnieje).
        Korzystając z wizyty radnych w Tarnowskiej Woli dyrektor miejscowej szkoły, Małgorzata Kamińska, zwróciła się z prośbą o podjęcie pilnych remontów w budynku, m.in. wymiany zniszczonych płytek posadzkowych, okien, których już się nie da naprawić.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI

  XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ w NOWEJ DĘBIE


        Ostatnia sesja (26 sierpnia) przebiegła szybko i sprawnie. Zaczęło się od przedstawienia przez skarbnik Alicję Furgał sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu. Z przedstawionej informacji wynika, że dochody gminy zrealizowały się 48% ( na kwotę 13 mln zł) zaś wydatki w 40% (11 mln zł). Realizacja wydatków na takim, a nie wyższym poziomie, wynika stąd, że proces inwestycyjny rozpoczęty w I półroczu, realizowany jest dopiero w II półroczu, kiedy to praktycznie dochodzi do płacenia za wykonane inwestycje czy remonty. Dodać można, że wydatki majątkowe w I półroczu stanowiły zaledwie 16% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.
        Radni podjęli w czasie sesji 5 uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie. Kolejną uchwałą radni powołali Komitet Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, który ma się zająć aktualizacją obecnie obowiązującej strategii rozwoju gminy. Elementem składowych nowej strategii ma być strategia rozwiązywania problemów społecznych. Komitet składa się z 39 przedstawicieli nowodębskich firm, instytucji gminnych i spoza gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych i radnych.
        W kolejnej uchwale radni do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aresztu w Chmielowie. Sporządzony plan ma uwzględniać rozbudowę więzienia, do czego zmierzają zarówno dyrekcja więziennictwa w Polsce, jak i władze gminy.
        Dalsze dwie uchwały dotyczyły zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych. Mieszkańcy Chmielowa wyrazili zgodę na wydzierżawienie terenu planowanego targowiska na 9 lat, co może przyciągnąć inwestora skłonnego do utworzenia targowiska. Mieszkańcy osiedla Dęba z kolei podjęli uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu 8 m3 drzewa na ogrzewanie kościoła w ich osiedlu.
        Jak zawsze radni wystąpili z całą serią wniosków do burmistrza. Niektóre z nich dotyczyły kompetencji innych instytucji (wykonanie rowów przy drodze powiatowej, czy przejazdu przez tory w Chmielowie), a także podjęcia działań przez władze gminy (malowanie przystanków, poprawa stanu niektórych fragmentów chodników).
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI

  WODY NIE DAMY!


  Zakład Produkcji Wody
        Tak w skrócie można spuentować dyskusję, jaka rozgorzała na XXIV sesji Rady Miejskiej (27 maja), gdy burmistrz Józef Czekalski poinformował o tym, że Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie chce sprzedać swoje 90% udziałów, jakie posiada w Zakładzie Produkcji Wody sp. z o.o. (zaopatrującym miasto i gminę w wodę pitną). Znalazł się już chętny nabywca, którym jest francuska firma zajmująca się dostawą wody w kilku miastach na południu Polski. Ale ponieważ Gmina Nowa Dęba jest drugim udziałowcem Spółki, tedy zapytanie o prawo pierwokupu ARP skierowała do burmistrza i stąd ta dyskusja na sesji. Jak poinformował zastępca burmistrza Krzysztof Michałów, w najbliższym czasie dojdzie do spotkania z wiceprezesem Zarządu ARP, aby porozmawiać o warunkach, na jakich Agencja chce się pozbyć swoich udziałów. W każdym razie, ze strony burmistrzów i radnych jest determinacja, aby udziały w 100% znalazły się w rękach gminy.
        Dalszą część okrasiło spotkanie z młodymi nowodębskimi mistrzami w karate i biegach przełajowych. Ostatnie miesiące to pasmo sukcesów podopiecznych . Doceniły to władze gminy, które ufundowały drobne upominki (zegarki) oraz dyplomy dla uzdolnionych sportowców. Nagrody odebrali Janusz Jaworski, Rafał Szela i Ligia Serwinowska z Klubu Kyukoshin Karate oraz Dariusz Żak z MKS STAL.
        W części dotyczącej uchwał sesja przebiegała dość sprawnie, gdyż większość z nich podejmowana była jednogłośnie. Tak było przy zmianach w budżecie czy zaciągnięciu pożyczki na budowę kanalizacji w Porębach Dębskich. Radni ochoczo wyrazili zgodę na wspólne z GDDKiA zamontowanie oświetlenia pulsacyjnego przy przejściach przez drogę w okolicach ul. A. Krzywoń (os. Dęba), w Tarnowskiej Woli (przy skrzyżowaniu na Rozalin) i w Chmielowie (na wiadukcie). Podjęta została nowa uchwała dotycząca dożywiania uczniów, gdyż poprzednia straciła moc w związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej. Skorygowana została uchwała w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w związku z wejściem w życie nowego przepisu o obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla dzieci 6-letnich. Radni wyrazili także zgodę na podjęcie działań, których efektem będzie plan zagospodarowania terenów w okolicach remizy w Porębach Dębskich. Z działki należącej do osiedla zostanie wydzielonych 14 działek budowlanych, w dość atrakcyjnej części miasta.
        Dopiero przy uchwale dotyczącej zmiany zasad wypłaty diet dla radnych atmosfera się ożywiła. Komisja Statutowo-Organizacyjna, Spraw Społecznych i Etyki na wniosek kilku radnych przeglądnęła obowiązujące zasady i uznała, ze można je zmienić w części dotyczącej zasad potrącania za nieobecność na sesjach i komisjach. Ponadto zaproponowała, aby dokonać zmiany wysokości tych diet, argumentując to tym, że mimo, iż w lipcu nie ma sesji, to radni w jakiś sposób spełniają wtedy swoją funkcję i za to należy się im rekompensata. W dyskusji trzech radnych było przeciwnych podwyżkom, gdyż nie pozwala na to sytuacja budżetowa. Z drugiej strony padły głosy, że jest to gra na pokaz, bo w budżecie można oszczędzać na różne sposoby, a radni takich wniosków nie zgłaszają, zaś obecna podwyżka nie jest duża. Ostatecznie uchwała została podjęta i od 1 maja radni będą otrzymywać następujące miesięczne ryczałty: przewodniczący - 1200 zł, jego zastępcy - 600 zł, przewodniczący komisji - 550 zł, radni będący członkami 2 komisji - 440 zł, 1 komisji - 330 zł, niebędący członkami żadnej komisji - 220 zł (nie ma takich radnych). Żeby tym tematem nie zajmować się często, radni uznali, że diety będą corocznie zmieniały się o wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych.
        Na koniec części związanej z podejmowaniem uchwał rada uznała za bezzasadną skargę skierowaną na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożoną przez mieszkankę Nowej Dęby.
        Część dotyczącą zapytań zdominował problem wyjazdów na ul. ks. Łagockiego w os. Dęba. W czasie remontu drogi krajowej nr 9 zlikwidowane zostały tradycyjne parkingi przy punktach handlowych oraz wyjazd z ul. ks. Skargi przy kościele. Zarówno mieszkańcy, jak i radni z tej części miasta, zwrócili uwagę, że takie rygorystyczne podejście do przepisów nie ułatwi poruszanie się po drodze krajowej, gdy samochody będą parkować na jezdni i utrudniać ruch. Burmistrz J. Czekalski w tej sprawie rozmawiał z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale wydaje się, że ich postawa pozostanie niezmienna, gdyż odstępstwa od zasad dokonuje jedynie Minister Infrastruktury. Podobnie z problemem zjazdów na drodze krajowej wystąpił sołtys z Jadachów Andrzej Jadach, który zwrócił uwagę, że od kiedy powstała w okolicach cmentarza stacja LPG, to tak zmieniono tam ruch drogowy, że praktycznie nie ma możliwości zejścia na cmentarz czy zjazdu na pola bez złamania prawa o ruchu drogowym. Wydaje się, że sytuacja stała się patowa, chociaż władze gminy zobowiązały się dom podjęcia rozmów z GDDKiA.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy

  Powrót do AKTUALNOŚCI


  SESJA WYJAZDOWA


        Po raz pierwszy radni obradowali poza Nową Dębą. XXI sesja (18 lutego) odbyła się w szkole w Chmielowie. Z inicjatywy przewodniczącego Andrzeja Chejzdrala sesje takie będą odbywać się w poszczególnych sołectwach raz w kwartale. Celem organizacji takich sesji jest przybliżenie pracy rady społecznościom wiejskim, a z drugiej strony przybliżenie problemów wsi radnym. W pewnym stopniu zamierzenie to na tej sesji się powiodło, chociaż mieszkańcy potrzebują jednak pewnej edukacji na temat kompetencji i możliwości rady.
        Na sesję przybyło blisko 20 mieszkańców Chmielowa. Poruszali oni problemy budowy kanalizacji, wykonania tunelu pod drogą krajową nr 9, remontów dróg gminnych i powiatowych. Poruszono także sprawę wywozu śmieci i odpłatności za tę usługę. Pojawił się także "nieśmiertelny" temat powrotu "Belwederu" do gminy, co radni wykorzystali, jako okazję do przypomnienia, że to decyzją mieszkańców Chmielowa stał się on własnością Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Po tej części, w której mieszkańcy mieli okazję do prezentacji spraw swojego sołectwa, wysłuchali oni również informacji dzielnicowego Grzegorza Surowca o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Chmielowa, Cyganów i Jadachów.
        W części dotyczącej uchwał rozgorzała dyskusja na temat wydatkowania środków pozyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich realizacja w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wzbudziła kontrowersje wśród niektórych członków komisji oświaty, którzy poczuli się pominięci przy opiniowaniu tej uchwały. A zajmowała się nią komisja właściwa do spraw społecznych. i opinia tej komisji zaważyła, że projekt przedłożonej uchwały został przyjęty (piszemy o niej w numerze).
        Dużo dyskusji wywołała także uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Burmistrz przedłożył projekt, w którym zastosowano bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na własność obowiązujące od 1995 r., a poprawki dotyczyły usprawnienia sprzedaży przy zaciąganiu kredytu hipotecznego i zaliczaniu kaucji mieszkaniowej na poczet ceny sprzedaży lokalu. Pojawiły się jednakże głosy, aby dokonać jeszcze większej obniżki niż do tej pory (maksymalnie 50% ceny lokalu). M.in. radny Ryszard Janczyk postulował, aby obniżka taka sięgnęła 80%. Burmistrz Krzysztof Michałów zaproponował, aby przeprowadzić konsultacje społeczne wśród zainteresowanych mieszkańców, wyjaśniając im, z czym wiąże się nabycie mieszkania na własność, jakie koszty ponosi taki właściciel. Trzeba się dowiedzieć czy uwłaszczonych mieszkańców będzie stać przeprowadzać remonty kapitalne elewacji czy wymiany stolarki w swoich mieszkaniach. Po takich spotkaniach będzie można na nowo, bez emocji, podejść ponownie do propozycji zwiększenia obniżki cen lokali sprzedawanych przez gminę. Po tej rzeczowej argumentacji radni podjęli przedłożoną uchwałę.
        W dalszej części sesji radni przyjęli uchwał 5 uchwał zatwierdzających uchwały zebrań wiejskich, dotyczące wycinki drzewa w lasach gminnych. Wyrazili również zgodę na utworzenie targowiska gminnego w Chmielowie, które będzie funkcjonować na terenie dawnego punktu skupu we wtorki i soboty. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie w drodze przetargu dzierżawca targowiska, którego zadaniem będzie przystosowanie wspomnianej działki do nowej funkcji.
        Kolejnym punktem sesji była informacji o wynikach spisów powszechnych z 2002 r., dotycząca naszej gminy (w numerze). Jak zawsze na zakończenie radni i mieszkańcy mieli wiele wniosków i zapytań do burmistrza. Wspomnieć tu można sprawę przejścia budynku przychodni wiejskiej w Chmielowie, który po zmianach administracyjnych znalazł się w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Na zakończenie sesji przedstawione zostały zamierzenia inwestycyjne w 2004 r. powiatu i gminy w północnej części gminy (Chmielów, Cygany i Jadachy).
  Wiesław Ordon
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI USTALONE

  Doktor M. Orłowski zreferował
  konflikt lekarzy z NFZ

        XX sesja Rady Miejskiej przebiegała pod znakiem dyskusji nad wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki. Zazwyczaj przy takich dyskusjach widoczny był duży udział mieszkańców, tym razem było inaczej. Mieszkańcy praktycznie nie pojawili się na tej sesji.
        Najpierw radni zatwierdzali taryfy na wodę i ścieki dla Nowej Dęby, Alfredówki, Budy Stalowskiej, Rozalina i Tarnowskiej Woli. Jeśli chodzi o cenę wody, to Spółka zaproponowała pozostawienie cen na poziomie roku ubiegłego, czyli 2,94 zł za 1 m3, do czego dojdzie jeszcze opłata abonamentowa, zależna od średnicy wodomierza. Pozostawienie ceny na poziomie ubiegłorocznym było efektem dyskusji władz miasta z producentem wody - Zakładem Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie (gdzie gmina ma 10% udziałów) oraz z dystrybutorem - PGKiM (100% udziałów), w wyniku której przedsiębiorcy ci zdecydowali się nie podwyższać swoich kosztów.
        Co prawda nie zmienia się wysokość ceny ścieków w stosunku do roku ubiegłego i wyniesie ona 3,52 zł za 1 m3, ale mieszkańcy zapłacą więcej, ponieważ zmniejsza się w tym roku dopłata gminy do ścieków do 28 gr/m3. Tak więc będziemy płacić 3,24 zł/m3, czyli o 30 gr więcej niż w poprzednim okresie.
        Zatwierdzone zostały również taryfy na wodę dla Chmielowa, Cyganów i Jadachów. Od 1 marca mieszkańcy północnej części gminy będą płacić za wodę tak jak pozostali, a więc 2,94 zł/m3. Będzie to dla nich wzrost wydatków o 31 gr/m3. Nie mniej do każdego m3 z gminnego budżetu trzeba będzie jeszcze dołożyć 2,68 zł. Tak wysoka taryfa wynika z kosztów zakupu wody z ujęcia w Baranowie Sandomierskim, kosztów remontów, eksploatacji oraz znacznych ubytków z sieci, które sięgają blisko 50% zakupionej wody. Strata na sieci w roku ubiegłym wyniosła ponad 150 tys. zł. Jak stwierdził prezes PGKiM, które eksploatuje sieć wodociągową w tych wsiach, tak znacznego ubytku wody nie można zwalić tylko na przestarzałą sieć i przyłącza. Dochodzi do tego jeszcze pospolita kradzież przez wylewki, na których nie zamontowano licznika. Ale podjęte zostały działania, aby ten proceder ukrócić. Dodał, że w jednej wsi wykryto już kilkadziesiąt nielegalnych przyłączy, co stanowiło 10% legalnych przyłączy w tej wsi. Poszukiwania nielegalnych podpięć do wodociągu będą trwały.
        Kolejnym ważnym problemem z jakim radni się zmierzyli, była uchwała w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego służącego do wyliczenia dodatku mieszkaniowego. Sejm cedując wyłącznie na gminę obowiązek wypłaty dodatków mieszkaniowych, dał gminom możliwość zastosowania obniżki tych wskaźników do 20 %. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zaproponował radzie obniżkę o 10%, aby zbyt drastycznie nie zmniejszać dodatków dla mieszkańców. A projekt takiej uchwały wziął się stąd, że od tego roku gmina całkowicie pokrywa wydatki na dodatki mieszkaniowe. W roku ubiegłym na kwotę 1,1 mln zł dotacja z budżetu państwa wyniosła 420 tys. zł. Te ubytki miały zrekompensować zmiany w gminnych dochodach. Tak się jednak nie stało i władze gminy zmuszone do szukania oszczędności wybrały to trudne, ale konieczne działanie.
        Podjęta została również uchwała w sprawie dożywiania dzieci. W tym roku nie funkcjonuje już rządowy program dożywiania, tak więc z bezpłatnych posiłków będą korzystać dzieci, w których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 100% dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej. Oznacza to, że z darmowych posiłków w szkołach skorzysta blisko 500 dzieci (w 2003 było to 800 osób, ale też większy był udział budżetu państwa w wydatkach na ten cel).
        Podrożały również usługi przedszkolne, ale tylko o 8,24 zł na pierwsze dziecko. To też jest efekt trudnego budżetu, jaki czeka gminę w tym roku. Braki na oświacie sięgają blisko 800 tys. zł i konieczne jest zmniejszanie wydatków na ten cel. Jednym ze sposobów jest właśnie zwiększenie tzw. opłaty stałej, która zależna jest od minimalnego wynagrodzenia (824 zł w tym roku) i wynosi dla I dziecka 8% tego wynagrodzenia, 7% dla drugiego dziecka, 6,3 procent dla III dziecka.
        Podjęta została również ważna uchwała dla tych społeczności, które będą się chciały angażować w podejmowane przez gminę zadania inwestycyjne. Określa ona zasady i tryb przystępowania do inwestycji takich jak np. budowa kanalizacji. Mieszkańcom jasno określone zostały warunki na jakich gmina podejmować się może zadania inwestycyjnego wspólnie ze stowarzyszeniem zwykłym, które muszą oni zawiązać, aby dopilnować w swoim osiedlu czy wsi pewnych spraw. Do nich będzie należało np. zgromadzenie środków na wykonanie dokumentacji i części inwestycji.
        Na zakończenie tej sesji radni wysłuchali lekarza Mirosława Orłowskiego z Porozumienia Podkarpackiego, który przedstawił przyczyny konfliktu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wynika z tej wypowiedzi, że poszło o to, iż lekarze rodzinni mieli obowiązek pełnić całodobową opiekę lekarską w przychodni i całodobową opiekę wyjazdową. Co się nawzajem wyklucza. Chcieli oni zawierać umowy z pogotowiem na pełnienie tej opieki po południu oraz w niedziele i święta. I to im się udało wywalczyć. Chociaż do momentu sesji lekarze i pielęgniarki środowiskowe nie miały jeszcze podpisanych umów z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
  Wiesław Ordon
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  NOWI ŁAWNICY


        W dniu 23 października 2003r. Rada Miejska w Nowej Dębie uchwałą Nr XVI/114/03 dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2004-2008
  • Lista ławników do sądów powszechnych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
   • ŁAWNICY WYBRANI SPOŚRÓD KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

    Lp.Nazwisko imię
    1.Garboś Janina
    2.Mikielewicz Marian
    3.Nowotko Krzysztof
    4.Tomczyk Bogdan
    5.Załęska Danuta
    6.Węgrzynek Małgorzata

   • ŁAWNICY WYBRANI SPOŚRÓD KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE:

    Lp.Nazwisko imię
    1.Chmielowiec Julian
    2.Chudolińska Irena
    3.Dec Elżbieta
    4.Kowalski Jarosław
    5.Kublicki Eugeniusz
    6.Łęgowska Bożena
    7.Pytka Marta
    8.Tadra Lesław
    9.Zdybek Janina

  • Lista ławników do sądów powszechnych do orzekania w innych sprawach niż z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

   Lp.Nazwisko imię
   1.Brzuszek Kazimiera
   2.Byczkowska Ewa
   3.Gołąbek Zbigniew
   4.Hałoń Danuta
   5.Janczyk Barbara
   6.Jurasz Edyta
   7.Kopeć Adam
   8.Kotulska Zofia
   9.Niedziałek Władysław
   10.Przerwa Ireneusz
   11.Sadecka Anna
   12.Serafin Danuta
   13.Skimina Kazimierz
   14.Stelmaszczuk Czesław
   15.Szczepan Bożena
   16.Tomczyk Marzena
   17.Tutaj Zofia
   18.Wilk Elżbieta
   19.Zelik Alicja
   20.Zbyrad Agnieszka

  Powrót do AKTUALNOŚCI


  BUDŻET OBSŁUŻY NOWY BANK


       
  Sala operacyjna
  Banku Spółdzielczego O/Nowa Dęba
  W czasie XV sesji (25 września) radni zdecydowali o zmianie banku obsługującego gminny budżet. Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył projekt uchwały proponujący, by od 1 grudnia obsługę bankową budżetu (w tym wszystkich jednostek organizacyjnych) przejął Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Nowej Dębie. Uzasadnieniem dla tej decyzji jest dążenie do zmniejszenia kosztów obsługi bankowej, a nowodębski oddział BS zaproponował, że obsługa będzie bezkosztowa. Propozycję tę poparł również dyrektor Oddziału Zygmunt Kamiński. Argumentował to nowoczesnością opcji, których dostarcza tarnobrzeski bank, usytuowaniem w jednym budynku Urzędu Miasta i Gminy (jednego z większych dysponentów środków budżetowych) i banku. Radni podzielili tę argumentację, jednogłośnie przystając na wybór tarnobrzeskiego BS-u do obsługi naszego budżetu.
        Z kolei na wniosek PSS "Społem" rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie nowych stawek opłaty targowej. Przez trzy lata stawki utrzymywały się na poziomie przyjętych w roku 2000. Koszty w tym czasie nie stały i stąd też propozycja prezes Marii Pysz, aby dokonać ich zmiany. Radni w zasadzie podzielili pogląd PSS-u, który prowadzi targowisko przy ul. Krasickiego, aby stawki podnieść. W dwóch przypadkach, na wniosek Komisji Budżetowej, ten wzrost był niższy niż proponowało "Społem". Stawki wejdą w życie dopiero po 14 dniach od ich opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (najwcześniej w listopadzie).
        Jednym z punktów była również zmiana wysokości pożyczek zaciąganych na budowę kotłowni. Na wniosek burmistrza rada zmniejszyła o 600 tys. kwotę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, by o taką samą pożyczkę ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska (na korzystniejszych warunkach).
        Radni ponadto zatwierdzili uchwały zebrań wiejskich w Chmielowie i Jadachach, dotyczące wycinki drzewa, a wynikające z konieczności cięć pielęgnacyjnych pod liniami wysokiego napięcia. Zdecydowano się również nabyć działki w os. Dęba I, by wykonać drogę dojazdową do istniejących tam domów.
        Więcej emocji wzbudził punkt dotyczący informacji o efektach wymiany pomiędzy Nową Dębą i Ploemeur. Radna Maria Mroczek uznała tegoroczny wyjazd jako nieuzasadniony, powodujący wydatki, które można było przeznaczyć na inny cel. Głównym powodem tej krytyki był wyjazd grupy badmintonistów. Radna wnioskowała, aby do tej wymiany włączyć inne grupy. Z wyjaśnień jakie padły, wynika, że ta wymiana dochodzi jedynie dlatego, że do tej pory tylko badmintoniści mają kontakty ze stroną francuską. A podpisanie formalnej umowy stwarza szansę na udział w tej wymianie innym społecznościom. I taka była idea tegorocznego wyjazdu. Czy inni zechcą się zaangażować we współpracę z odległym miastem, to się dopiero okaże.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  NOWY RADNY ZŁOŻYŁ ŚLUBOWANIE


  Gratulacje przewodniczącego rady
  A. Chejzdrala dla R. Janczyka
        XIV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie (13.08.2003) rozpoczęła się od wręczenia przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej - Genowefę Wojdę, zaświadczenia o wyborze Ryszarda Janczyka na radnego, wybranego w czasie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 1 w Nowej Dębie. Objął on mandat po Marii Nowotko, która nie mogła dalej pełnić funkcji radnej, gdyż prowadzi praktykę lekarską w budynku gminnym, czego zabraniają przepisy samorządowe.
        Ryszard Janczyk złożył także ślubowanie i od tego momentu mógł rozpocząć sprawowanie swojego mandatu. Nowy radny, inżynier mechanik, pracuje w Nowej Dębie, ma 57 lat. Złożył akces do pracy w Komisji Budżetowej oraz Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki.
        Po tej części mającej uroczysty charakter, radni wysłuchali informacji o przebiegu realizacji budżetu w I półroczu. Informację tę złożyła skarbnik gminy Alicja Furgał. Wynika z niej, że budżet realizuje się zgodnie z planem, zarówno po stronie dochodowej (12,2 mln zł), jak i wydatkowej (12,5 mln zł). Chociaż w przypadku wydatków nie zostały uruchomione jeszcze środki przyznane z Ekofunduszu na budowę kotłowni. Ale stanie się to lada chwila. Terminowo spłacane są raty kredytów i pożyczek (179 tys.). To co niepokoiło skarbnika i radnych, to dotacja celowa wojewody na dodatki mieszkaniowe. O ile w I półroczu ub. roku otrzymaliśmy na ten cel ponad 400 tys. zł, to w tym półroczu zaledwie 190 tys. zł. Widać wyraźnie, jak budżet państwa wycofuje się ze wspierania gmin z tego zadnia. Wymusi to na naszej gminie konieczność znalezienia w budżecie dodatkowej, niebagatelnej kwoty w wysokości 300 tys. zł. Innym problemem są zaległości od podatników, głównie firm, które sięgają 2,8 mln zł. Część z nich zostanie spłacona do końca roku w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (ok. 1 kwoty zaległości).
        Po tej informacji radni przystąpili do uchwalania 15 uchwał. Mimo tak dużej liczby, ta część sesji była realizowana bardzo sprawnie. Rozpoczęło się od zmian w planie zagospodarowania ul. Leśnej w Nowej Dębie. Pierwsza z nich dotyczyła terenu bazy PGKiM, gdzie budowana jest kotłownia miejska, a gdzie kiedyś planowano tereny mieszkaniowe. Druga zmiana dotyczyła przeznaczenia prywatnego terenu przy zbiegu ul. Sikorskiego z ul. Leśną pod lokalizację usług technicznych (np. stacji paliw). Z kolei radni wyrazili zgodę na zamieną nieruchomości pomiędzy gminą a Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową. W jej wyniku gmina przejmie prawo wieczystego użytkowania działek stanowiących drogi wewnątrzosiedlowe i place zieleni na os. Północ. Kolejną uchwałą rada zdecydowała o przejęciu terenu przyległego do szkoły w os. Dęba z przeznaczeniem na urządzenie placu szkolnego. Rada zatwierdziła również uchwałę zebrania mieszkańców sołectwa Cygany o przekazaniu miejscowemu stowarzyszeniu drzewa na wykonanie ławek i stołów w domku leśnym. Znajduje się on na trasie ścieżki rowerowej wykonanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany.
        Kolejne trzy uchwały miały charakter finansowy. Pierwszą z nich radni na wniosek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wzmocnili zabezpieczenie pożyczki z tej instytucji na budowę kotłowni (w wysokości 2,2 mln zł) poprzez udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. Rada upoważniła również Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do wystawienia weksla "in blanco" oraz do samodzielnego zaciągania zobowiązań w wysokości 400 tys. zł, co jest niezbędne w procedurze umorzenia gminie kwoty 375 tys. zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ta kwota to 15% pożyczki zaciągniętej jeszcze na budowę oczyszczalni ścieków. Jej umorzenie kończy proces spłaty, nie mniej umowa umorzenia wymaga przeznaczenia tej kwoty na inny cel ekologiczny. Tym celem jest budowa kanalizacji sanitarnej w Porębach Dębskich, realizowana już w tym roku.
        Następne uchwały były efektem decyzji rady sprzed kilku miesięcy o powołaniu gimnazjów i zespołów szkół w Cyganach i Jadachach. Tym właśnie szkołom organ stanowiący, jakim jest Rada Miejska, nadaje pierwszy statut. I tak się stało na tej sesji. Radni zmienili również zapis w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwiększono liczbę pensjonariuszy tej placówki z 33 na 35, na co otrzymała ona zabezpieczenie w postaci środków przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.
        Radni dokonali również zmian w składach stałych komisji rady, wynikających z udziału w ich pracach nowego radnego (o czym informowaliśmy na wstępie). Z prac w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Wojciech Serafin, jej dotychczasowy wiceprzewodniczący. Funkcję tę objął Marian Tomczyk, który do tej sesji pracował w tej komisji jako jej członek.
        Z ciekawszych wniosków złożonych na tej sesji był wniosek mieszkańców Chmielowa o wykonanie przejścia dla pieszych pod drogą krajową nr 9, w części wsi zwanej Lipka. Burmistrz Józef Czekalski zapewnił o poparciu dla tych starań. Nie mniej decyzja o budowie przejścia leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
  Wiesław Ordon
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  DWA GIMNAZJA WIĘCEJ - X SESJA RM  Radny Sz. Furman (drugi z lewej) wnioskuje o udzielenie absolutorium

  Sołtys A. Jadach z Jadachów poprosił radnych o utworzenie w jego miejsco-wości gimnazjum

        Mimo, że głównym punktem X sesji Rady Miejskiej 24 kwietnia było udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2002 rok, to jednak najwięcej emocji wywołał punkt dotyczący utworzenia gimnazjów w Cyganach i Jadachach.
        Propozycję utworzenia gimnazjum w Cyganach złożył Burmistrz Miasta i Gminy, uzasadniając to możliwościami lokalowymi tamtejszej podstawówki oraz powrotem cygańskich gimnazjalistów ze Stalów na teren gminy. Ponadto w trakcie sesji burmistrz Józef Czekalski wniósł autopoprawkę do swojego projektu, dotyczącą włączenia do gimnazjum w Cyganach również dzieci z Jadachów. Argumentował to rozwiązanie również powrotem jadaskich gimnazjalistów na teren gminy z Tarnobrzega. Istotny był również argument ekonomiczny - gimnazjum takie otrzymywałoby więcej środków w subwencji oświatowej niż gimnazja miejskie.
        Z kolei radna Kazimiera Brzuszek złożyła wniosek o utworzenie gimnazjum w Jadachach. Argumentowała to zakończeniem się wychodźstwa dzieci z Jadachów poza gminę, bliskością jeszcze niedorosłych uczniów swoich rodzin. Jej koronnym argumentem była liczba dzieci w klasach zdecydowanie przewyższająca 20 osób, co z korzyścią wpłynie na subwencję. Problemy lokalowe maja być rozwiązane w najbliższym czasie poprzez budowę sali gimnastycznej i ewentualnych klas w przewiązce.
        W czasie dyskusji Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia w słowach swego przewodniczącego Stanisława Skiminy negatywnie zaopiniowała projekt włączenia Jadachów do obwodu gimnazjum w Cyganach, natomiast pozytywnie zaopiniowała utworzenie dwu gimnazjów. Potem nastąpiła dość emocjonalna dyskusja, w której pojawiły się wątpliwości dotyczące ekonomicznych skutków dla gminy tworzenia kolejnych gimnazjów (Wojciech Serafin), zapytania o realność przejścia dzieci z Jadachów do Cyganów (Jan Flis). Po tej dyskusji, w której wzięli również udział rodzice z tych miejscowości przystąpiono do głosowania. Na pierwszy ogień poszła poprawka burmistrza, za którą opowiedział się tylko 1 radny, zaś 10 było przeciw, a trzech wstrzymało się od zabrania głosu w tej sprawie. Tak więc ta propozycja upadła. Następnie głosowano uchwałę o utworzeniu gimnazjum w Cyganach, która została przyjęta 8 głosami "za", przy 3 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się". Po niej przyszła kolej na gimnazjum w Jadachach, które utworzono 6 głosami "za" przy 3 "przeciw" i 5 wstrzymujących się. Radni podjęli decyzje o połączeniu podstawówek z utworzonymi gimnazjami i utworzeniu zespołów szkół.
        Wracając do absolutorium, to dyskusja nad wykonaniem budżetu, który przedstawiła skarbnik Alicja Furgał, była dość lakoniczna. Ponieważ wykonanie pozytywnie zaopiniowała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna, toteż Szczepan Furman - przewodniczący tejże komisji, złożył wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi, który, nawiasem mówiąc, realizował ubiegłoroczny budżet przez 1,5 miesiąca. Wniosek ten zyskał aprobatę 13 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.
        Dochody w ubiegłorocznym budżecie sięgnęły 24,2 mln zł, zaś wydatki wyniosły natomiast 22, 5 mln zł. Różnica dochodów nad wydatkami została przede wszystkim przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłacano m.in. kredyty zaciągnięte na budowę szkoły w Alfredówce, kanalizacji sanitarnej w os. Dęba, na podwyżki dla nauczycieli w 2000r., budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie. W roku ubiegłym na zadania inwestycyjne z budżetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 2,6 mln zł realizując m.in. kanalizację sanitarną w Tarnowskiej Woli, drogę "Zagroble" w Jadachach", ul. Konopnickiej w os. Dęba, drogę "Koniec" w Chmielowie (szczegółowy wykaz w poprzednim numerze "NS").
        Radni podjęli także uchwałę dotyczącą wprowadzenia nowych obwodów głosowania w czasie referendum unijnego - w Domu Pomocy Społecznej, Szpitalu Powiatowym na ul Marii Skłodowskiej - Curie i Kościuszki i w chmielowskim Oddziale Zamkniętym Zakładu Karnego w Nisku.
  Wiesław Ordon
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  NOWA KADENCJA WŁADZ W SOŁECTWACH I OSIEDLACH  Obecni i ustępujący sołtysi i prze-wodniczący zarządów osiedli -
  od lewej: Kazimierz Wdowiak, Jan Kotulski, Jan Flis, Józef Sadecki, Krystyna Szkodzińska, Kazimierz Stróż, Władysław Flis, Zbigniew Urbański, Andrzej Jadach, Ryszard Samojeden, Kazimierz Skimina.

        Zgodnie z zapisami w statutach sołectw i osiedli, w ciągu 6 miesięcy po wyborach samorządowych mają być przeprowadzone wybory władz wykonawczych: sołtysów i zarządów osiedli wraz z ich przewodniczącymi, a w Budzie Stalowskiej dodatkowo organ uchwałodawczy - rada osiedla. To też Rada Miejska podjęła uchwałę o wyznaczeniu terminów wyborów dla poszczególnych jednostek.
        Pierwsze zebrania odbyły się w Chmielowie, Cyganach i Tarnowskiej Woli 16 marca. Zebrania w tych miejscowościach odbywały się przy dużym udziale mieszkańców, co świadczy o braniu przez nich odpowiedzialności za to, co będzie się działo w ich wsiach przez kolejne cztery lata. W Chmielowie jedynym kandydatem był ustępujący sołtys Jan Kotulski, który w tajnych wyborach zdobył zdecydowaną większość głosów. W Cyganach kandydatów było 5, wśród nich ustępujący sołtys Mieczysław Kozdęba. Wybory wygrał Ryszard Samojeden. Z kolei w Tarnowskiej Woli ustępujący sołtys Józef Sadecki stanął w szranki z dwoma kandydatkami. Mieszkańcy ponownie jednak powierzyli mu tę odpowiedzialną funkcję.
        Kolejna tura wyborów rozpoczęła się od nieudanego zebrania 22 marca w Budzie Stalowskiej, na które przybyło tylko 9 mieszkańców. W niedzielę, 23 marca, odbywały się kolejne trzy zebrania. W Alfredówce do wyborów nie stanął ustępujący sołtys Kazimierz Wołosz, a kandydatów było dwoje. Zaledwie jednym głosem nowym sołtysem został Zbigniew Urbański. W Jadachach natomiast o stanowisko sołtysa ubiegało się sześcioro kandydatów. Do wyborów nie stanął urzędujący jeszcze wtedy sołtys Zbigniew Zych, a nowym sołtysem został Andrzej Jadach. W Rozalinie spośród trzech kandydatów największe poparcie zdobył dotychczasowy sołtys Kazimierz Stróż i on będzie pełnił tę funkcje przez kolejne 4 lata.
        30 marca odbyły się wybory w osiedlach miejskich: Dębie, Porębach Dębskich i na Broniewskiego. Frekwencja jednak podczas tych wyborów była zdecydowanie niższa od tej w sołectwach. W os. Dęba do wyborów nie stanął pełniący jeszcze przewodniczącego Zarządu Jan Flis, a jego miejsce zajął Władysław Flis. Na stanowisko przewodniczącego Zarządu kandydowały jeszcze dwie inne osoby. W Porębach Dębskich kandydatów było dwóch, dwóch mieszkańcy postawili na dotychczasowego przewodniczącego Kazimierza Skiminę. Przy zupełnie niewielkiej obecności mieszkańców os. Broniewskiego, na przewodniczącego Zarządu osiedla wybrany został ponownie Stanisław Dziobak. Podczas ponownych wyborów w Budzie Stalowskiej 5 kwietnia nowym przewodniczącym Zarządu osiedla została Krystyna Szkodzińska, która była jedynym kandydatem. Z ubiegania o udział we władzach osiedla zrezygnował dotychczasowy przewodniczący Kazimierz Wdowiak.
        Ustępującym sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz swych lokalnych społeczności, a nowym i ponownie wybranym życzymy wytrwałości w działaniach na rzecz poprawy warunków życia swoich mieszkańców.
  Wiesław Ordon
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY - VIII SESJA RM w NOWEJ DĘBIE


  Budżet przedstawiła skarbnik gminy Alicja Furgał
  Budżet przedstawiła skarbnik
  gminy Alicja Furgał
  Głosowanie nad budżetem
  Głosowanie nad budżetem
        Radni Nowej Dęby na sesji 20 marca uchwalili budżet na 2003 rok. Jak poinformowała skarbnik gminy Alicja Furgał, dochody budżetu mają wynieść 26,5 mln zł, a wydatki 33,4 mln zł. Deficyt w wysokości 6,8 mln zł będzie pokryty pożyczkami preferencyjnymi na budowę kotłowni miejskiej (z NFOŚiGW - 3,12 mln zł, z WFOŚiGW - 2,2 mln zł) oraz kanalizacji w Porębach Dębskich (940 tys. zł z WFOŚiGW). Pozostała kwota na pokrycie deficytu będzie pochodzić z tzw. wolnych środków z roku ubiegłego.
        Jeśli chodzi o budowę kotłowni, to w tym roku na realizację tego zadania wydana zostanie z gminnego budżetu kwota 9,9 mln zł (włącznie z pożyczkami i dotacją z EkoFunduszu w wysokości 4,55 mln. zł). Ponadto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dołożymy do tej priorytetowej inwestycji 200 tys. zł.
        Przy wsparciu środków z SAPARD-u w wysokości 295 tys. zł będzie budowana droga "Kolnica" w Chmielowie za łączną kwotę 593 tys. zł. Kończona będzie budowa Domu Ludowego i Strażnicy OSP w Cyganach (35 tys. zł). Do budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 dotacja z budżetu gminy wyniesie 240 tys. zł. W Porębach Dębskich realizowana będzie kanalizacja sanitarna po prawej stronie osiedla, a wartość całego zadania w ciągu dwóch kolejnych lat wyniesie blisko 2 mln zł.
        Łącznie w tym roku wydatki majątkowe sięgną kwoty 12,5 mln zł, na co złożą się jeszcze projekty techniczne na budowę dróg, kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego i rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Jadachach. Wysiłek finansowy, jaki gmina poniesie na zadania inwestycyjne, jest największy w ostatnich latach. Obciążenia z tytułu zaciągniętych pożyczek będą występować jeszcze w 2009 r., nie mniej jednak tylko szybka realizacja budowy kotłowni nie spowoduje podrożenia inwestycji, a przynieść może mieszkańcom odczuwalne efekty.
        Z tegorocznego budżetu oświata (szkoły, przedszkola, "zerówki", świetlica) otrzyma 10,7 mln zł, co będzie stanowić 32 % budżetu; na sport wydamy 446 tys. zł; kultura zostanie wsparta kwotą 625 tys. zł. Dużą pozycję w wydatkach budżetowych zajmuje pomoc społeczna. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na dodatki mieszkaniowe planuje się wydatkować 3,5 mln zł. Utrzymanie administracji będzie kosztować 2,7 mln zł, na co złożą się również wydatki na Radę Miejską, pobór podatków, realizacja zadań zleconych i powierzonych gminie. Bezpieczeństwo publiczne (Straż Miejska, ochotnicze straże pożarne) będą kosztować gminę 451 tys. zł. Wydatki na gospodarkę komunalną (poza wydatkami majątkowymi) sięgną 1,55 mln zł. Z tej kwoty część środków pójdzie na dopłatę do ścieków i kupowanej dla Chmielowa, Cyganów i Jadachów wody, na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie ulic i placów, remonty budynków komunalnych i chodników.
        Tegoroczny budżet podlegał dość długiej procedurze opracowywania w komisjach, tak, że podczas posiedzenia rady nie było większych dyskusji. Został on przyjęty 13 głosami "za" przy 1 "przeciw".
        Wraz z budżetem podejmowane były uchwały o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kotłowni (2,2 mln zł) i kanalizacje w Porębach Dębskich (940 tys. zł).
        Uchwałą okołobudżetową przyjętą na tej sesji był gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok. Zgodnie z założeniami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gmina ma pozyskać środki w wysokości 144 tys. Zł. Będą one rozdysponowane m.in. na wsparcie działalności Klubu Abstynenta, dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej, na działania informacyjne i edukacyjne w sferze profilaktyki. 100 tys. zł zostanie przeznaczone na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. W ramach tego komponentu programu dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania na naukę pływania, na organizację wypoczynku letniego i zimowego, ze sprzętu zakupionego na zajęcia pozalekcyjne (m.in. stoły do ping-ponga, cieszące się w gminie dużą popularnością). Program przewiduje wsparcie dla Policji, szpitalnego oddziału detoksykacji, realizację programów profilaktycznych dla uzależnionych i współuzależnionych.
        Radni wysłuchali ponadto na tej sesji informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego, którą przedłożyli komendant Policji Sławomir Gospodarczyk i komendant Straży Miejskiej Adam Szurgociński. Ponadto zapoznali się z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
  Wiesław Ordon
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  RADNI ZABEZPIECZAJĄ ŚRODKI NA KOTŁOWNIĘ

        Zwołana na 12 lutego VI sesja Rady Miejskiej miała kilka istotnych punktów w swoim programie. Radni wyrazili zgodę na zabezpieczenia kwoty 2,2 mln zł ze środków własnych na budowę kotłowni miejskiej. Ta deklaracja zamyka bilansowanie tego istotnego dla Nowej Dęby zadania (4,55 mln zł dotacji z Ekofunduszu, 3,12 mln zł z NFOŚiGW, 103 tys. zł z budżetu własnego). Wymienione środki w wysokości 2,2 mln zł mają być pozyskane jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
        Rada określiła również terminarz wyborów przewodniczących i członków zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich na terenie naszej gminy (zamieszczamy poniżej). Ta decyzja rady wynikała z tego, iż jest ona zobligowana do przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy w terminie 6 miesięcy od wyborów samorządowych. W trakcie dyskusji nad tymi uchwałami pojawiły się zapytania o utworzenie takich jednostek pomocniczych na terenie budownictwa wysokiego w mieście. Jednakże inicjatywa należy tu do mieszkańców bloków, zarówno w TSM, NSM czy eksploatowanych przez PGKiM.
        Rada Miejska przychyliła się do wniosku burmistrza i wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w os. Dęba, przylegającej do ul. Tetmajera i ks. Łagockiego. Nabycie tej działki przez gminę pozwoli zorganizować sprawny rozjazd w ul. ks. Łagockiego z ul. Tetmajera i Sienkiewicza, co dzisiaj nie jest takie łatwe. Ponadto po nabyciu kolejnej działki poprawi się otoczenie Przedszkola Nr 4. Radni wyrazili także na bezprzetargowe zbycie w wieczyste użytkowanie na rzecz Kopalni Siarki "Machów" działek pod osadnikiem w Cyganach. Jednakże na wniosek radnego Stanisława Zbyrada z Chmielowa burmistrz Józef Czekalski zobowiązał się do realizacji powyższej uchwały jedynie w sytuacji utrzymania przez kopalnię drogi z płyt betonowych, biegnącej wokół osadnika. Jest to ważne dla rolników, którzy w przypadku rozebrania tej drogi mieliby problemy z dotarciem do swych pól. Na wniosek radnego Kazimierza Skiminy rada zatwierdziła również uchwałę zebrania osiedla Poręby Dębskie o wycince 6 m3 wiatrołomów i podsuchów.
        W dalszej części sesji kierownik OPS Leszek Mirowski przedstawił radzie projekt uchwały o zasadach dożywiania uczniów. O ile nie budziły one żadnych uwag, o tyle radni dyskutowali nad sposobem dostarczania posiłków do szkół. Niektóre z nich mają własne stołówki, inne kupują obiady w jednej z naszych restauracji. Nie mniej, jak zapewnił kierownik OPS, wszystkie dzieci, które podlegają kryteriom, a także te, które są głodne i niedożywione, posiłek otrzymają. Dodać tu należy, że w ubiegłym roku z tej formy pomocy korzystało 959 uczniów.
        Z kolei L. Mirowski przedstawił radnym informację z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2002 r. Zwrócił uwagę na poszerzającą się sferę ubóstwa, wynikającą głównie z braku pracy. Poinformował o sposobach udzielania pomocy, rodzajach tej pomocy, wydatkowanych na ten cel środkach z budżetu gminy i państwa. Poruszył problem swoich podopiecznych, którzy nierzadko wstydzą się sięgać rękę po tę pomoc, a nawet są tacy, którzy tej pomocy nie chcą, mimo, iż im się należy. W ubiegłym roku z pomocy skorzystało 1637 rodzin (7321 osób). Na realizację statutowych zadań ośrodek wydał 3, 25 mln zł, z czego 75 % to środki wojewody, zaś 25% środki własne gminy. Informacja została przyjęta przez radnych.
        Na zakończenie sesji w wolnych wnioskach radny Marian Tomczyk zwrócił się do przewodniczącego o informację na temat umorzeń dokonanych wobec firm w latach 1994 - 2002, przejęcia akcji od firm i udzielonych poręczeń.
  Wiesław Ordon


  Powrót do AKTUALNOŚCI


  TERMINARZ WYBORÓW PRZEWODNICZĄCYCH I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW OSIEDLI
  ORAZ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA TERENIE NASZEJ GMINY

  ORGANIZACJA ZEBRAŃ WYBORCZYCH W OSIEDLACH
  OSIEDLE MIEJSCE ZEBRANIA DATA GODZ. PROWADZĄCY ZEBRANIE
  Broniewskiego Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
  30 marca 2003 r.
  1400
  Halina Drągowska
  Buda Stalowska Nadleśnictwo Buda Stalowska
  29 marca 2003 r.
  1815
  Józef Sadecki
  Dęba Remiza OSP W Osiedlu Dęba
  30 marca 2003 r.
  1400
  Maria Mroczek
  Poręby Remiza OSP w Osiedlu Poręby Dębskie
  30 marca 2003 r.
  1400
  Andrzej Chejzdral
  ORGANIZACJA ZEBRAŃ WYBORCZYCH W SOŁECTWACH
  SOŁECTWO MIEJSCE ZEBRANIA DATA GODZ. PROWADZĄCY ZEBRANIE
  Alfredówka Remiza OSPw Alfredówce
  23 marca 2003 r.
  1330
  Józef Sadecki
  Chmielów Remiza OSPw Chmielowie
  16 marca 2003 r.
  1300
  Stanisław Zbyrad
  Cygany Szkoła Podstawowa w Cyganach
  16 marca 2003 r.
  1300
  Marian Tomczyk
  Jadachy Szkoła Podstawowa w Jadachach
  23 marca 2003 r.
  1300
  Kazimiera Brzuszek
  Rozalin Remiza OSPw Rozalinie
  23 marca 2003 r.
  1300
  Aleksander Sawicki
  Tarnowska Wola Dom Ludowyw Tarnowskiej Woli
  16 marca 2003 r.
  1300
  Aleksander Sawicki
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  III SESJA RM - UPORALI SIĘ Z PODATKAMI


        Stawki podatków lokalnych na 2003 rok były głównym tematem III sesji Rady Miejskiej (5 grudnia). Jak zawsze wywołują on sporo emocji wśród radnych, jak też i mieszkańców, którzy obserwują zmagania miejskich rajców z tą trudną materią.
        Jak zawsze najwięcej dyskusji wywołuje podatek od nieruchomości. Nie inaczej było i tym razem, tym bardziej, że atmosferę w tym roku podgrzał ustawodawca określając maksymalną wysokości podatku od gruntów pozostałych (place pod budynkami, garażami, szopami, itp.) na 30 gr - a było w ubiegłym roku 9 gr. Zejście z maksymalnej stawki niesie skutki w postaci mniejszej subwencji wyrównawczej, zawsze jednak można było to zrobić w miarę rozsądnie. Tym razem jednak straty w subwencji mogły być duże, dlatego burmistrz zaproponował stawkę 20 gr od 1m2. Był to jednak skok znaczny, gdyż ubiegłoroczna stawka wynosiła 6 gr. Dlatego Komisja Budżetowa, w imieniu której opinię do złożonych propozycji przedstawiał przewodniczący Kazimierz Skimina, zaproponowała wzrost stawki do 8 gr. I ta propozycja została przyjęta przez wszystkich radnych. Przy mniejszych już emocjach uchwalano kolejne stawki, korygując propozycje burmistrza jeszcze w przypadku stawek podatku od budynków mieszkalnych: z propozycji 50 gr od 1 m2 na 46 gr; zmieniona została również propozycja stawki od budynków pozostałych z 3,50 zł na 3,30 zł od 1 m2. Z ważniejszych stawek to podatek od gruntów zajętych na działalność gospodarczą - 56 gr od 1 m2, od budynków pod działalność gospodarczą - 15,20 zł od 1 m2.
        Uchwalony został również podatek od psów, który wzbudził dużo emocji wśród mieszkańców, chcących maksymalnej stawki dla czworonogów z miasta. Ostatecznie radni ustalili stawkę 35 zł od psa, zaś w domach jednorodzinnych na terenie miasta - 16 zł. Z podatku zwolniono dwa psy utrzymywane w gospodarstwach w sołectwach (przypominamy, że rolnicy są ustawowo zwolnieni z tego podatku). Nie zmienione zostały stawki podatku od środków transportowych ustalone w ubiegłym roku. Ustalono również wysokość inkasa (1% od zebranych podatków) i inkasentów, którzy dokonają poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego.
        Z kolei radni zajęli się unormowaniem wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach. Jest to nowość, którą rada była obowiązana wypełnić, a z którą spotkamy się w przyszłym roku. Wzory owe przypominają swym wyglądem osławione PIT-y, dlatego też, jak zadeklarowała skarbnik Alicja Furgał, gminni urzędnicy pomogą je wypełnić.
        Rada zdecydowała się ponadto na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zbilansowanie budowy kotłowni miejskiej na biomasę. Owa pożyczka ma wynieść 2,2 mln zł i ma być udzielona na preferencyjnych warunkach.
        Radni dokonali również zmian w gminnym programie profilaktyki alkoholowej, zwiększając środki na zakup sprzętu sportowego i wyposażenie sali posiedzeń Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  (wo)
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  II SESJA RM - TRUDNA SESJA


        Druga sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 28 listopada zawierała w swym programie powołanie Komisji Rewizyjnej, komisji stałych, ustalenia diet dla radnych i wynagrodzenia burmistrza. Toteż wywołała ona spore zainteresowanie mieszkańców, których dużo przybyło do urzędu.
        Problemy z właściwą realizacją porządku pojawiły się już na początku sesji. Radny Wojciech Serafin zaproponował, aby punkt dotyczący ustalenia diet dla radnych, jak i wynagrodzenia burmistrza, przenieść na następną sesję, by mogła tymi tematami zająć się właściwa komisja. Ta propozycja nie znalazła jednak uznania większości radnych. Z kolei przy powoływaniu komisji przewodniczący obrad Andrzej Chejzdral zaproponował wybór najpierw przewodniczących komisji, a później dokooptowanie do nich pozostałych radnych. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się radna Maria Mroczek, która odwołując się do statutu przypomniała, że wybór dokonywany jest w odwrotnej kolejności. Potem doszło do wyboru Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Szczepan Furman. Dodać można, że powołana ona została w niepełnym 4-osobowym składzie.
        Następnie radni przystąpili do wyboru składów 5 stałych komisji. Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali: Komisji Budżetowej - Kazimierz Skimina, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji - Wojciech Serafin, Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska - Józef Sadecki, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu - Stanisław Skimina, Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki - Halina Drągowska.
        Po uporaniu się z tym punktem obrad radni przeszli do uchwalenia diet. Przewodniczący A. Chejzdral przedstawił projekt uchwały w sprawie miesięcznych ryczałtów dla wiceprzewodniczących rady - 1000 zł, dla przewodniczących komisji - 550 zł, radnych pracujących w 2 komisjach - 400 zł, w 1 komisji - 250 zł, nie będących członkami komisji 150 zł. Z kolei wiceprzewodniczący Stanisław Zbyrad zaproponował przewodniczącemu ryczałt w wysokości 1500 zł. Z taką wysokością miesięcznych ryczałtów nie zgodzili się radni Maria Mroczek, Wojciech Serafin i Jan Flis, który zapowiedział, że jeżeli stawki nie zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, to on zrezygnuje z mandatu radnego. Złożyli oni formalny wniosek ustalenia stawek na dotychczasowym poziomie: dla przewodniczącego -1050 zł, dla wiceprzewodniczących - 450 zł, dla przewodniczących komisji - 400 zł, radnych będących członkami 2 komisji - 300 zł, 1 komisji - 200 zł, nie będących członkami żadnej komisji - 100 zł. Wniosek ten zyskał również aprobatę mieszkańców zebranych na sali. Ostatecznie w wynik głosowania przeszła uchwała ze stawkami, które obowiązywały w poprzedniej kadencji.
        Podobnie było przy wynagrodzeniu burmistrza. A. Chejzdral zaproponował najpierw stawkę 7 tys. zł (brutto), zaś później wniósł autopoprawkę na 6,8 tys. zł. Swoją propozycję uzasadnił tym, że obecnie burmistrz pracuje bez pomocy zarządu, jak to było w poprzednich kadencjach. Ponadto przed gminą stoją nowe, ważne wyzwania, które burmistrz będzie musiał realizować. Ponownie, jak przy dietach, radni M. Mroczek, W. Serafin i J. Fis zaproponowali, aby pozostawić stawkę na dotychczasowym poziomie, a podejść do nowej w odpowiednim czasie (np. po uchwaleniu budżetu). Ten wniosek został również przyjęty przez radnych i wynagrodzenie burmistrza zostało ustalone w wysokości 5,3 tys. zł (brutto).
  (wo)
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  I SESJA RADY MIEJSKIEJ - RADNI I BURMISTRZ ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

  Ślubowanie składa burmistrz Józef Czekalski
        18 listopada zebrała się po raz pierwszy nowa Rada Miejska w sali widowiskowej SOK, która zgromadziła liczną publiczność. W programie sesji było złożenie ślubowania przez radnych, które jest wstępem do wykonywania mandatu otrzymanego od wyborców 27 października.
        Posiedzenie poprowadził radny-senior Aleksander Sawicki. Po odczytaniu roty ślubowania, radni kolejno ślubowali, przy czym niektórzy dodawali "Tak mi dopomóż Bóg".
  Ślubowanie radnych

        Następnie ślubowanie wobec rady złożył burmistrz-elekt Józef Czekalski. Od tego momentu objął on urząd po Wacławie Wróblu, który złożył w tym miejscu gratulacje nowemu burmistrzowi. W programie sesji znalazło się również wystąpienie burmistrza Józefa Czekalskiego, który przypomniał w nim zdarzenie dokładnie sprzed 14 laty, kiedy to został wybrany na naczelnika. Tym razem mandat do sprawowania władzy otrzymał do mieszkańców miasta i gminy, za co im gorąco podziękował. Pogratulował swojemu konkurentowi, który otrzymał również dobry wynik w wyborach 10 listopada. Burmistrz J. Czekalski zadeklarował pracę dla dobra mieszkańców i podejmowania takich działań, które służyć będą gminie.
        Po wystąpieniu burmistrza z gratulacjami na scenę weszli przedstawiciele ZM DEZAMET, SANFARMU i Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy złożyli gratulacje nowemu burmistrzowi Józefowi Czekalskiemu oraz podziękowania dla Wacława Wróbla, sprawującego przez 8 lat urząd burmistrza.
        W dalszej części posiedzenia doszło do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Zaczął się ten wybór od emocjonalnego wystąpienia radnej Haliny Drągowskiej, która wezwała radnych do zasypania podziałów między radnymi, które już się uwidoczniły. Po wyborze 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej (H. Drągowska, Kazimiera Brzuszek, Szczepan Furman), radni przystąpili do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego. Radny Jan Flis zgłosił kandydaturę Marii Mroczek, która przez dwa lata pełniła tę funkcję w poprzedniej kadencji. Z kolei radny Marian Tomczyk zgłosił kandydaturę Andrzeja Chejzdrala, radnego ubiegłej kadencji oraz kandydata na burmistrza w wyborach 27 października (3 miejsce).
        Po krótkiej prezentacji kandydatów radni przystąpili do wyboru. Jednakże w I turze oboje kandydaci otrzymali po 7 głosów (jeden był nieważny) i trzeba było przeprowadzić II turę głosowania. Tym razem doszło do rozstrzygnięcia - 8 głosów otrzymał Andrzej Chejzdral, co zapewniło mu bezwzględną większość w 15-osobowej radzie. Od tego momentu przejął on prowadzenie obrad jako przewodniczący Rady Miejskiej.
  Obrady prowadzi nowy przewodniczący rady Andrzej Chejzdral

        Radni przystąpili do wyboru I i II wiceprzewodniczącego rady. Zgłoszone zostały kandydatury Marii Nowotko, A. Sawickiego i Stanisława Zbyrada. Zaproponowany na to stanowisko Wojciech Serafin propozycji nie przyjął.
        Po głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: S. Zbyrad - 10 głosów, został wybrany na I wiceprzewodniczącego, A. Sawicki - 9 głosów - II wiceprzewodniczący, M. Nowotko - 2 głosy. W ten sposób ukonstytuowało się tzw. "prezydium" rady. Na zakończenie tej części proceduralnej głos zabrał Tadeusz Gegotek, przewodniczący rady III kadencji, który pogratulował wszystkim radnym wyboru, a nowym władzom życzył skutecznych działań dla dobra całej gminy.
        Po tych rozstrzygnięciach radni wysłuchali jeszcze informacji Alicji Furgał - skarbnika gminy o realizacji budżetu po 3 kwartałach oraz informacji o stanie bieżącym gminy, którą przedstawił Wiesław Ordon - sekretarz gminy.
  Wiesław Ordon
  sekretarz gminy
  Powrót do AKTUALNOŚCI


  OSTATNIA, 55 SESJA RM


        10 października 2002 roku po raz 55 i ostatni zarazem zebrali się radni Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Ostatnie spotkanie poprzedziła msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiona przez księży Mieczysława Wolanina i Eugeniusza Nycza w podzięce za 4-letnią kadencję.
  Kliknij aby zobaczyć powiększenie

        Czwartkowa sesja miała dwie odsłony: roboczą i uroczystą. W pierwszej części radni podjęli bardzo istotną z punktu widzenia firm uchwałę w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy. Oparta o ustawę ministra Kołodki, uchwała Rady Miejskiej otwiera drogę dla podjęcia starań o umorzenia należności podlegających restrukturyzacji według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r. Nie jest to droga łatwa i stawia przed firmami wiele obowiązków, m.in. opracowanie programu restrukturyzacyjnego, wniesienie opłaty restrukturyzacyjnej, sposób regulacji zobowiązań powstałych po 1 lipca 2002. Nie mniej jednak radni wykazali wolę pomocy naszym firmom, które borykają się z płatnościami na rzecz gminy.
        Rada uchwaliła również nowy Statut Gminy Nowa Dęba. Będzie on obowiązywał już radnych nowej kadencji. Jego przygotowanie podyktowane było tym, że rozpoczną oni pracę w zmienionej sytuacji samorządowej – nie będzie już funkcjonował zarząd, a kompetencje organu wykonawczego gminy będą skupione w rękach burmistrza. Poza dym doprecyzowane zostały zasady dostępu mieszkańców do informacji publicznej, sprawy związane z pracami rady, komisji, organów pomocniczych gminy (sołectw i osiedli).
        Radni dokonali również zmian w budżecie gminy, rozdysponowując środki z subwencji wyrównawczej na zakup wody pitnej dla sołectw Chmielów, Cygany i Jadachy, na remonty w szkołach. Zezwolono również na 9 letnią dzierżawę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szopena.
        Po tej części ogłoszona została przerwa, w trakcie której radni i współpracujący z nimi kierownicy jednostek i pracownicy UMiG wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.
        Następnie na zakończenie kadencji swoją refleksją na temat dokonań tej Rady Miejskiej podzielił się Tadeusz Gęgotek, przewodniczący rady. Mówił m.in. o stanowionym przez radę prawie - na 55 posiedzeniach podjęto 407 uchwał, a także o ważnych dokumentach przyjętych w tej kadencji: strategii rozwoju gospodarczego, planu zaopatrzenia miasta w ciepło, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Pojawiły się również tak prozaiczne, ale dla niektórych ciekawe, informacje, jak chociażby liczba posiedzeń komisji, frekwencja na sesjach (90%), ilość podjętych uchwał wg poszczególnych dziedzin działalności samorządu.
        Informację o dokonaniach inwestycyjnych gminy przedstawił burmistrz Wacław Wróbel. Jak poinformował, łączne wydatki na działania inwestycyjne (poza bieżącą działalnością) wyniosły 14 mln zł. Z kolei przybliżył ważniejsze dokonania inwestycyjne (cały zakres działań został umieszczony w 31 numerze "Naszych Spraw").
        A później przyszedł czas na podziękowania, które złożyli radnym zarówno przewodniczący Tadeusz Gęgotek oraz burmistrz Wacław Wróbel. Radni otrzymali listy gratulacyjne, a paniom przypadła jeszcze róża. Od jednej z miejscowych firm otrzymali również upominki.
        Podziękowania złożyli również senior Julian Żmihorski, prezes ZM DEZAMET Stanisław Wójcik oraz wicestarosta Jerzy Sudoł.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy


  Powrót do AKTUALNOŚCI


  54 SESJA RM


        Przedostatnia sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie (30 września) miała wybitnie roboczy charakter. Radni podjęli bowiem 11 uchwał, które w większości porządkowały sprawy administracyjne. Do takich należało bowiem przyjęcie zmian w budżecie, gdzie udało się zlikwidować deficyt budżetowy założony na początku roku, poprzez zwiększenie dochodów własne. W tejże uchwale radni wprowadzili również do wieloletniego planu inwestycyjnego budowę kotłowni, o realizacji której decyzje zapadły dużo wcześniej. obrady RM
        Podobnie porządkujący charakter miały zmiany w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponieważ do Zarządu wpłynęło dużo wniosków ze szkół o dofinansowanie nauki pływania na basenach, zaproponował on radnym zwiększenie puli na ten rodzaj działań profilaktycznych do 25 tys. zł. Ta propozycja spotkała się z aprobatą całej rady.
        Jedną z ciekawszych uchwał było ustanowienie, na wniosek Nadleśnictwa Buda Stalowska, 13 pomników przyrody w postaci 8 jesionów wyniosłych, grabu zwyczajnego, 2 dębów szypułkowych, wiązu szypułkowego, sosny zwyczajnej. Wszystkie te drzewa o obwodzie od 217 do 460 cm i wieku od 95 do 150 lat położone są na terenie leśnictw Berówka i Lipie. Radni wprowadzili tą uchwałą zakaz niszczenia i uszkadzania tych drzew, uszkadzania gleby wokół nich, budowy obiektów, które mogłyby mieć na nie negatywny wpływ bądź mogły spowodować degradację krajobrazu.
        Więcej dyskusji wywołał regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zarząd wypracował projekt tego regulaminu w oparciu o propozycje 4 przedsiębiorstw, które dostarczają, bądź chcą dostarczać wodę na teren gminy. Zawiera on m.in. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, warunki i tryb zwierania umów z odbiorcami, warunki przyłączania się do sieci i sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, dostarczania wody o złych parametrach. Radni próbowali w kwestii jakości dostarczanej wody wprowadzić bardziej szczegółowe unormowania, ale po wyjaśnieniach, że takowe znajdą się w umowach z odbiorcami usług, odstąpili od tego pomysłu.
        Rada wprowadziła dwie zmiany w jednostkach organizacyjnych. Pierwsza dotyczyła zwiększenia ilości pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy z 30 na 33, gdyż Wojewoda zwiększył dotację na to zadanie. Druga ze zmian dotyczyła Urzędu Miasta i Gminy. Do Referatu Inwestycji i Remontów zostało wprowadzone nowe stanowisko, które będzie w głównej mierze odpowiedzialne za budowę ciepłowni miejskiej i wymianę sieci cieplnych. Zlikwidowano natomiast etat ds. komunikacji społecznej i promocji, przekazując zadania z tego stanowiska sekretarzowi gminy.
        Kolejne dwie uchwały dotyczyły os. Dęba. Nadano nazwę nowej ulicy - Zielona oraz dokonano zamiany nieruchomości w os. Dęba I, które kiedyś ma mieć charakter osiedla mieszkaniowego.
        W związku z ustanowieniem nowych ulic w mieście radni dokonali zmian w obwodach szkół podstawowych i gimnazjów, którym to szkołom przypisano nowe ulice.
        Na zakończenie radni odrzucili dwie skargi złożone na burmistrza, jako bezzasadne. Jedna dotyczyła przeniesienia garażu z ul. Jasnej na Broniewskiego, a druga podcięcia drzew na ul. Sarniej oraz wprowadzenia zakazu ruchu ciężkich pojazdów na tej ulicy. Skargi zostały odrzucone na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy


  Powrót do AKTUALNOŚCI


  53 SESJA RM - w zgodzie z prawem


        Trzema skargami złożonymi na działalność Zarządu Miasta i Gminy zajmowała się na 53 posiedzeniu (11 września) Rada Miejska. Skargi te złożyli byli dyrektorzy szkół - Romana Chejzdral i Ewa Koper oraz radny Andrzej Chejzdral. Dotyczyły one procedur zastosowanych przez Zarząd przy konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i gimnazjów. Sprawę zbadała Komisja Rewizyjna, która zaproponowała radzie odrzucenie złożonych skarg.
        Głównym powodem skarg był zbyt wysoki próg, jaki musieli kandydaci osiągnąć, by zostać dyrektorami - 2/3 głosów 12 osobowej komisji konkursowej. Taki próg Zarząd, jako organ właściwy do ustalania warunków konkursu mógł zastosować, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty. Jak powiedział burmistrz Wacław Wróbel, Zarząd zrobił to, by nowy dyrektor był osobą mającą uznanie wszystkich środowisk odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkoły: gminy, kuratora, nauczycieli, rodziców, związków zawodowych. Po krótkiej dyskusji radni uznali działalność Zarządu za zgodną z przepisami prawa, uznając skargi za bezzasadne.
        W dalszej części sesji przyjęty został wieloletni plan inwestycyjny, będący wymogiem programu SAPARD. Obok zgłoszonych do tego programu inwestycji kanalizacyjnej w Rozalinie i budowy drogi "Kolnica" w Chmielowie, w WPI umieszczono kanalizację w Porębach Dębskich, rozłożoną do realizacji do roku 2004, dzięki czemu plan ten spełnia wymóg formalny. Gdyby zgłoszono tylko same inwestycje "sapardowskie", takiego wymogu by nie spełniał i byłby odrzucony.
        Rada wyraziła również zgodę na zaciągnięcie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na kwotę 4 mln na budowę ciepłowni miejskiej, remont sieci ciepłowniczej, budowę zakładu przygotowania paliwa i założenie plantacji wierzby energetycznej. Jak wyjaśnił zastępca burmistrza Paweł Grzęda, najpewniej nie będzie potrzeby zaciągania pożyczki w tej wysokości, gdyż po przetargach spadają ceny kosztorysowe tej inwestycji. Ponadto podjęte zostały starania, aby uzyskać dotację z Banku Światowego (obok "zaklepanej" dotacji z Ekofunduszu).
        Nadmienić by tylko można, że zaciągnięcie nowej pożyczki nie zachwieje sytuacją finansową gminy, gdyż ma ona spore możliwości kredytowania swej działalności.
        Jednym z ostatnich punktów obrad było podjęcie uchwały o nawiązaniu współpracy partnerskiej z Ploemeur (Francja). Ze sportowcami tego miasta nasi badmintoniści mają już 10-letnią wymianę. Po sierpniowej wizycie mera Loica Le Meura w Nowej Dębie zdecydowano się na nawiązanie ściślejszej współpracy. Obejmować ona ma obok sportu sprawy kultury, edukacji, rozwoju gospodarczego i społecznego. Podpisanie formalnej umowy nastąpi po wynegocjowaniu zasad tej współpracy.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy


  Powrót do AKTUALNOŚCI
  52 SESJA RM - po środki z SAPARD-u


        Tematyka 52 sesji Rady Miejskiej z 29 sierpnia była zdominowana w części merytorycznej uchwałami dającymi Zarządowi możność występowania do programu unijnego SAPARD po środki na przedsięwzięcia inwestycyjne. Ponieważ program dotyczy obszarów wiejskich, burmistrz Wacław Wróbel zaproponował, aby szukać pieniędzy w tym programie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie i na drogę "Kolnica " w Chmielowie.
        Jeśli chodzi o kanalizację w Rozalinie, to będzie ona kosztować wg szacunku ok. 4,3 mln zł. W tym przypadku ubiegać się będziemy o 1,7 mln zł dotacji. Zaś w przypadku drogi "Kolnica" (koszt ok. 600 tys. zł) będziemy starać się o 295 tys. zł unijnych środków. Radni zaakceptowali starania Zarządu o pozyskanie środków na te inwestycje w programie SAPARD.
        W tej części sesji radni przyjęli również uchwałę intencyjną o skierowaniu ścieków z Chmielowa, Cyganów i Jadachów do oczyszczalni w Tarnobrzegu, ponieważ budowa własnej oczyszczalni pochłonęłaby zbyt duże środki, a jej eksploatacja znacznie obciążałaby kieszenie mieszkańców.
        Nieco emocji wywołała skarga złożona na Zarząd Miasta i Gminy Nowa Dęba przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Tarnobrzegu, dotyczącą nieprzekazania w wieczyste użytkowanie działek o numerach ewid. 184 i 185/1 o pow. 1,3658 ha, na których zorganizowana jest część pracowniczego ogrodu działkowego "Relaks". Rada Miejska w Nowej Dębie rozpatrując skargę Polskiego Związku Działkowców uznała, że Zarząd Miasta i Gminy Nowa Dęba nie mógł przekazać w/w działek w użytkowanie wieczyste PZD, ponieważ w księgach wieczystych powyższych działek, mimo decyzji komunalizacyjnej, figurują prywatni właściciele tych działek. Nie można więc w tej sytuacji spisać aktu notarialnego ustanawiającego użytkownika wieczystego w postaci PZD. Skargę oddalono.
        Równie burzliwie było przy rozpatrywaniu wniosku radnego Andrzeja Chejzdrala, o to by Komisja Rewizyjna zbadała zarzuty dotyczące w jego ocenie nielegalnej sprzedaży działek, zwłaszcza w Alfredówce i na os. Hubala. Rada jednakże wniosku nie przyjęła. Jak wyjaśnił burmistrz, działki sprzedawane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i to tylko za zgodą rady. Na to są dokumenty w Referacie Gospodarki Przestrzennej w postaci stosownych uchwał i ogłoszeń o przetargu, z którymi zapewne radny się nie zapoznał, gdyż takich wniosków by nie składał. Na domiar, jak powiedział burmistrz, na nielegalnie sprzedaną działkę notariusz nie sporządziłby aktu notarialnego, a takiego przypadku nie mieliśmy. Argumenty burmistrza przekonały radnych.
        Radni ponadto zezwoli na zbycie w wieczyste użytkowanie (oczywiście w drodze przetargu) działek na ul. Krasickiego, gdzie planuje się budowę pawilonów handlowych. Zezwoli również na wykup terenu pod drogę gminną w Tarnowskiej Woli
        W części finansowej sesji Zarząd przedłożył radzie sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze. Skarbnik Alicja Furgał poinformowała, że dochody gminy zrealizowały się w 55%, zaś wydatki w 50%. Taka realizacja budżetu wynikała z realistycznych założeń budżetowych na początku roku oraz z prowadzenia oszczędnościowej polityki wydatkowej. Skarbnik poinformowała również o spłacie kredytów i pożyczek w I półroczu, dzięki czemu gmina ma dużą swobodę w zakresie kredytowania swoich działań w kolejnych latach. Nieco więcej zmartwienia przyprawia władzom gminy stan zaległości podatkowych wielu firm z naszego terenu. Burmistrz wyraził nadzieję, że będą one płacić podatki, co już się dzieje, ale nie w takim zakresie jak oczekiwałaby tego gmina.
        Na zakończenie sesji przewodniczący Tadeusz Gęgotek poinformował o firmach działających w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - podstrefa Nowa Dęba. W informacji przedstawił profil ich produkcji, stan zatrudnienia i ogólną sytuację ekonomiczną.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy


  Powrót do AKTUALNOŚCI


  51 SESJA RM - NOWE ZASADY WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH


        Najważniejszym elementem 51 sesji Rady Miejskiej było ustalenie nowych zasad wynajmu lokali mieszkalnych z zasobów gminnych. Konieczność podjęcia tej uchwały wynikała z funkcjonowania nowej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.
        W zasadzie lokale mieszkalne należące do gminy wynajmowane będą osobom pozostającym w trudnych warunkach materialnych. Rada dała możliwość wynajmu lokali osobom sprowadzanym do Nowej Dęby z uwagi na niezbędne potrzeby kadrowe. Pod rządami starych przepisów gmina kilka razy korzystała z podobnego zapisu, udostępniając lokale bądź fachowcom bądź zarządzającym firmami. W swoich zasobach gmina ma kilkanaście lokali socjalnych, które będą wynajmowane osobom z orzeczeniami sądowymi, wychowankom domów dziecka, tym którzy utracili dom w wyniku klęski żywiołowej. Uchwała określiła również obowiązki właściciela (gminy) i najemcy w zakresie technicznego utrzymania lokali. Załącznik do uchwały zawiera natomiast tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Radni uzgodnili, że organem społecznym, który będzie wspierał Zarząd Miasta i Gminy w przygotowywaniu wykazu kierowanych do zawarcia umowy najmu będzie Społeczna Komisja Mieszkaniowa, którą powoła Zarząd.
        Po uporaniu się z materią mieszkaniową rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie, zezwoliła na zbycie działki o charakterze budowlanym w Chmielowie oraz powołała komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Radni rozpatrzyli również wniosek mieszkańców o nadanie nazwy nowej ulicy, która biegnie równolegle do ulicy Wczasowej, przy Zalewie. Na wniosek mieszkańców, którzy budują tam już swoje domy, rada nadała tej ulicy nazwę Spacerowa. Po jej należytym zagospodarowaniu ulica ta zapewne taki charakter będzie mieć, gdyż okolica jest ładna.
        Na zakończenie rada podjęła postanowienie obligujące Zarząd od znalezienia w budżecie gminy środków w wysokości 100 tys. zł (oprócz tych, które do tej pory założone są w budżecie) na wsparcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Gimnazjum Nr 1.


  Powrót do AKTUALNOŚCI

  UROCZYŚCIE I ROBOCZO


        50 sesja zwołana w trakcie Dni Nowej Dęby - 7 czerwca - miała charakter na poły uroczysty, a na poły roboczy. Rozpoczęła się od informacji Tadeusza Gęgotka, przewodniczącego Rady Miejskiej, o działalności samorządu w III kadencji. W swoim wystąpieniu, podsumowującym działalności gminy w latach 1998-2002, przedstawił informację o organizacji nowodębskiego samorządu, działaniach w zakresie oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki komunalnej, gospodarowania przestrzenią i działań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata. Informacja ta została następnie rozdana znajdującym się na sali dyrektorom firm, szkół, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli, szefom instytucji współpracujących z gminą i radnym. W odniesieniu do tej informacji głos zabrał Stanisław Wójcik, który w imieniu "DEZAMETU" podziękował za pomoc jaką zakład otrzymał od gminy, co przyczynić się ma do jego rozwoju.
        W dalszej części rada nagrodziła uczniów i sportowców, którzy zostali laureatami olimpiad czy zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego. Nagrody w postaci książek i sprzętu sportowego otrzymali:
       
 • Maria Ścibisz (Zespół Szkół) - laureatka etapu ogólnopolskiego konkursu "Europa w szkole";
 • Edyta Majewska (ZS) - finalistka etapu ogólnopolskiego konkursu "Europa w szkole"
 • Tomasz Sudoł (ZS) - finalista etapu ogólnopolskiego konkursu "Europa w szkole";
 • Elżbieta Janczyk (ZS) - finalistka etapu ogólnopolskiego konkursu "Europa w szkole";
 • grupa filmowców z LO: Barbara Fila, Marcin Mazurek, Piotr Miszta, Mirosław Kopeć, Tomasz Sudoł - finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu "europa w szkole" (opiekun wszystkich finalistów - Maria Kasak);
 • Justyna Piłat (ZS) - laureatka szczebla wojewódzkiego olimpiady z języka rosyjskiego (opiekun Janina Ścibisz);
 • Krzysztof Kaczor i Kamil Krukowski (Gimnazjum nr 1) - wicemistrzowie polski w kategorii juniorów młodszych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Badmintonie (opiekun Adam Bunio);
 • drużyna lekkoatletyczna (Gimnazjum nr 2) - dwukrotni finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkoatletyce: Sebastian Ordon, Michał Tłusty, Marcin Rębisz, Szczepan Ziętek, Łukasz Rębisz (brązowy medalista olimpiady), Michał Szczur, Marek Gurdak, Rafał Perłowski, Damian Sudoł, Marcin Szczygieł, Wojciech Lewicki, Wojciech Wilk, Łukasz Winiarski, Tomasz Wójtowicz, Kasper Łęgowski (opiekun Wiesław Szczur);
 • Aleksander Klich (V miejsce wśród juniorów w lekkoatletyce, opiekun Julian Zięba).


 •       Z kolei radni zajęli się bardzo ważnym zagadnieniem, jakim było ustalenie granic okręgów wyborczych i liczby radnych w nich wybieranych. Ponieważ od nowej kadencji rada będzie liczyła 15 radnych (do tej pory 24), należało gminę podzielić na nowe okręgi wyborcze. Rada Miejska ustaliła, że w Nowej Dębie mieszkańcy będą wybierać 9 radnych w 4 okręgach. Po jednym radnym wybiorą mieszkańcy os. Dęba i Poręby Dębskie. Wyborcy z części komunalnej miasta wybiorą 4 radnych, a w części znajdującej się w zasobach TSM 3 radnych. Mieszkańcy Chmielowa będą wybierać 2, Cyganów i Jadachów po 1radnym, zaś Alfredówka, Rozalin, Tarnowska Wola i Buda Stalowska stworzą jeden okręg wyborczy z 2 mandatami (szczegóły w treści uchwały nr L/370/2002).


  Powrót do AKTUALNOŚCI


  INFORMACJA Z XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        29 maja 2002 Na początku sesji Jan Baracz, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Wsi Tarnowska Wola złożył podziękowanie za zakończenie bodowy kanalizacji sanitarnej w tym sołectwie. Jest to pierwsza wieś w gminie, która została zaopatrzona tę infrastrukturę.
        Następnie radni wysłuchali informacji z prac Zarządu Miasta i Gminy, wśród których najwięcej emocji wzbudziły konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i gimnazjów. Niektórym radnym nie podobał się próg, jaki musieli przekroczyć kandydaci, aby sięgnąć po dyrektorskie stanowisko. Chodziło o wymóg zdobycia 2/3 głosów z 12-osobowej komisji. Jak wyjaśnił burmistrz Wacław Wróbel, Zarząd przyjął taki próg, aby kandydat na dyrektora był naprawdę reprezentantem wszystkich środowisk: organu prowadzącego, kuratora, nauczycieli, rodziców. Do chwili obecnej udało się rozstrzygnąć postępowanie konkursowe w 3 placówkach.
        Część merytoryczną sesji zdominowały sprawy zagospodarowania przestrzennego. Radni zapoznali się z oceną zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w obecnej kadencji, którą w imieniu Zarządu przedstawiła Barbara Duda, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej. Ocena ta nie wypadła najlepiej dla ruchu w gminnej przestrzeni. Niewiele buduje się budynków mieszkalnych; najlepiej wygląda to jeszcze w Chmielowie i Porębach Dębskich, zupełnie mamy zastój w Rozalinie. Znikomo rozwijają się usługi, drobna wytwórczość, rzemiosło. Pocieszającym jest budowa dwóch nowych fabryk na terenie podstrefy nowodębskiej i dwóch w tarnobrzeskiej (obręb Chmielów). Dla gminy ważnym było uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy, które winno przyczynić się do zmiany gminnego "krajobrazu".
        Radni przyjęli uchwalę zezwalającą na zmianę planu miejscowego w obrębie ulicy Leśnej i Sikorskiego. Wynika ona z wniosków o przeznaczenie terenu pod stację paliw (jakiej z prawdziwego zdarzenia w Nowej Dębie nie ma) oraz pod usługi i przemysł nieuciążliwy.
        Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał tym razem na czas nieokreślony obiekty i nieruchomości, które służyć mają celom sportowym, rekreacyjnym (m.in. stadion, basen, korty, nieruchomość nad Zalewem). Radni podjęli jeszcze dwie uchwały porządkujące sprawę darowizny i zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi.
        Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie rada zgodziła się na sfinansowanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonania instalacji gazowej w samochodzie, który w 2000 roku Policja otrzymała od gminy.
        Na zakończenie sesji radni zdecydowali, aby Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę działkowiczów, dotyczącą nie przekazania im na własność niektórych nieruchomości w mie-ście.


  Powrót do AKTUALNOŚCI


  29 kwiecień 2002
  INFORMACJA Z PRZEBIEGU XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        29 kwietnia radni po raz ostatni w tej kadencji udzielili Zarządowi Miasta i Gminy Nowa Dęba absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok. Absolutorium zostało udzielone stosunkiem głosów 17 za, 1 przeciw, przy 3 wstrzymujących się.
        Nim jednak do tego doszło informację dotyczącą realizacji budżetu przedstawiła Alicja Furgał, skarbnik gminy. Wpływy do budżetu wyniosły 21 188 216 zł, co stanowiło 95% planu. Wydatki budżetowe sięgnęły kwoty 20 722 594 zł (92% planu). Różnica wynikała ze spłaty zaciągniętych pożyczek oraz zaciągnięcia pożyczki na wypłatę należności pracownikom oświaty.
        Wśród wydatków główną pozycję zajmuje oświata, na którą wydatkowano w ubiegłym roku 9,7 mln zł. Dużą pozycje stanowiły wydatki związane z opieką społeczną: na funkcjonowanie OPS-u, Środowiskowego Domu Samopomocy, na dodatki mieszkaniowe - łącznie ok. 4,2 mln zł. Znaczną kwotę wydatkowano na administracje samorządową, Straż Miejską, Zarząd i Radę Miejską - 2,3 mln zł. Wydatki komunalne sięgnęły kwoty 1,1 mln zł. Złożyły się na nie: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, akcja zimowa, utrzymanie przystanków, oświetlenie w gminie, zakup wody dla Chmielowa Cyganów i Jadachów, utrzymanie i remont dróg gminnych. Samorządowy Ośrodek Kultury na swoje utrzymanie dostał blisko 600 tys. zł; zaś na sport przeznaczono 360 tys. zł. Utrzymanie ośmiu jednostek ochotniczej strazy pożarnej kosztowało gminę 145 tys. zł.
        Na inwestycje i remontu z gminnego budżetu oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano ponad 4 mln zł. Z tej sumy realizowano m.in. kanalizację w Tarnowskiej Woli - II etap (715 tys. zł); budowano drogę "Zagroble" w Jadachach ( 684 tys. zł) i drogę "Koniec" w Chmielowie (218 tys. zł); w Nowej Dębie rozpoczęto budowę ul. Konopnickiej (119 tys. zł), realizowano ul. Kwiatkowskiego (31 tys. zł), modernizowano ul. Mickiewicza (96 tys. zł); w oświacie - realizowano budowę szkoły w os. Dęba ( 138 tys. zł), zmianę systemu ogrzewania i wymianę okien w SP Jadachy (153 tys. zł), modernizowano salę gimnastyczną w Chmielowie (168 tys. zł), dofinansowano budowę hali sportowej przy Zespole Szkół (60 tys. zł); w sferze komunalnej: wyremontowano budynki komunalne (dachy, elewacje) za kwotę 579 tys. zł, zakupiony został samochód do selektywnej zbiórki odpadów (203 tys. zł), budowany był chodnik przy ul. Rzeszowskiej (60 tys. zł); ul. Bieszczadzka otrzymała nowe oświetlenie za sumę 181 tys. zł. Dodać tu należy, że na te zadania udało się pozyskać z zewnątrz kwotę 1 311 000 zł.
        W trakcie dyskusji nad budżetem na zadawane pytania odpowiadał burmistrz Wacław Wróbel. Radnych najbardziej ciekawiło, jak wyglądało zadłużenie firm z terenu gminy wobec budżetu, ile udzielono umorzeń i ulg oraz na jaką kwotę. Burmistrz przypomniał, że m.in. przy poparciu rady udzielono znacznych umorzeń dla kilku firm, co dzisiaj zaczyna skutkować pozytywnym efektem, gdyż ich sytuacja pozwala dokonywać wpłat należnych gminie. Zainteresowanie wywołał również problem braku spływu środków na konto GFOŚiGW, na co gmina nie ma niestety wpływu, a który do tej pory znacznie wspierał realizację. zadań inwestycyjnych.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI


  15 kwiecień 2002
  INFORMACJA Z PRZEBIEGU XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        15 kwietnia radni spotkali się po raz 47 w tej kadencji. Głównymi punktami tej sesji było uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Dęba. Dokument ten, przygotowany w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, wyznacza kierunki polityki przestrzennej gminy. W oparciu o niego będą konstruowane plany ogólne i szczegółowe, które z kolei założenia tej polityki będą realnie osadzać w przestrzeni.
  Studium zostało opracowane przez firmę COWI Polska z Warszawy, a prace nad nim z udziałem dwóch komisji społecznych trwały dwa lata. Studium podczas sesji przedstawiał główny projektant Zbigniew Sokołowski. Omówił on charaktery poszczególnych obszarów, na jakie podzielona została gmina, wskazując ich główne funkcje. Wskazane zostały, tak dla miasta , jak i dla sołectw, obszary lokalizacji funkcji przemysłowej, rekreacyjnej, mieszkaniowej, tereny zalesień, naturalnych ostoi dla ptactwa, tereny zalewowe. Dla celów przyrodniczych wyznaczone zostały ciągi ekologiczne (wzdłuż rzeki Dęba), obszary węzłowe (lasy, tereny podmokłe). Zwrócono uwagę na to, aby uczulić wojsko, iż w terenie ich intensywnych działań znajdują się najcenniejsze stanowiska przyrodnicze.
        Po przyjęciu studium radni przystąpili do powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. konkursy te odbędą się następujących szkołach: SP 3 w Nowej Dębie, SP w Alfredówce, SP w Chmielowie, SP w Cyganach, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Nowej Dębie, Gimnazjum w Chmielowie. Wybór przedstawicieli Rady miejskiej do tych komisji zajął radnym dość dużo czasu, gdyż głosowano nad poszczególnymi kandydaturami zgłoszonymi do komisji. Rada ustaliła również regulamin konkursu na te stanowiska dyrektorskie.
  Radni dokonali kolejnych zmian w komisjach stałych. Otóż z pracy w komisjach zrezygnował radny Jan Sudoł w związku z niemożnością pobierania diet (po zmianach w przepisach dotyczących świadczeń i zasiłków przedemerytalnych). Nowym przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska została Halina Biało. Radny Jan Flis poinformował natomiast, że rezygnuje (z tych samych powodów co poprzednik) z diet przysługujących radnemu oraz przewodniczącemu Zarządu Osiedla Dęba (co zostało nagrodzone oklaskami).
        Przewodniczący rady Tadeusz Gęgotek nawiązując do poprzedniej sesji poinformował, że Zarząd EKOFUNDUSZU wystąpił do swojej Rady Nadzorczej o to, by nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 1,5 mln zł dla naszej gminy (na realizację zadania pn. "Budowa ciepłowni miejskiej o mocy 8 MW, opalanej zrębkami drzewnymi dla miasta Nowa Dęba z zakładem przygotowania paliwa oraz plantacją wierzby energetycznej") zamienić na dotację. Tak więc pojawia się szansa, aby wysokość dotacji sięgnęła 4,5 mln zł, co będzie znaczącym wsparciem dla gminy.
       
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI


  26 marzec 2002
  INFORMACJA Z PRZEBIEGU XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        Jednym z najważniejszych punktów 46 sesji (26 marca) było zaciągnięcie nieoprocentowanej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciepłowni miejskiej o mocy 8 MW, opalanej zrębkami drzewnymi dla miasta Nowa Dęba z zakładem przygotowania paliwa oraz plantacją wierzby energetycznej". Przedstawiony przez Zarząd projekt uchwały zakładał zaciągnięcie pożyczki z EKOFUNDUSZU w wysokości 1.536.000 zł, która to kwota byłaby spłacana w latach 2004-2011. Jednocześnie, jak poinformował zastępca burmistrza Paweł Grzęda, EKOFUNDUSZ może udzielić na realizację tego zadania dotacji w wysokości 3 mln zł. Łącznie pomoc finansowa z tej fundacji zaspokoiła by potrzeby gminy w 45%. O pozostałą kwotę (wartość całego zadania opiewa na 10,2 mln zł) władze samorządowe ubiegają się w Banku Światowym oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Po dość długiej dyskusji, w trakcie której oponenci tej inwestycji podważali potrzebę realizacji tego zadania, radni zdecydowaną większością głosów upoważnili Zarząd do zawarcia umowy pożyczki.
        W pozostałych punktach sesji rada przyjęła zasady polityki czynszowej, w oparciu o które Zarząd Miasta i Gminy będzie obecnie ustalał wysokość stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Radni wyrazili również zgodę na zbycie budynku po byłej pralni przy ul. Zacisze (przejętego od syndyka Spółdzielni "Pralus"), na zamianę dziełek z Lasami Państwowymi, dzięki czemu można realizować budowę ul. Konopnickiej. Rada wyraziła również pozytywną opinię dla starań mieszkańców o zalesienie swoich gruntów rolnych. Jaki będzie dalszy los tych starań, nie wiadomo, gdyż obecne interpretacje przepisów ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia zmierzają do tego, że będzie to można robić tylko na obszarach wskazanych w planach zagospodarowania. A tych mamy niewiele.
        Przyjęta również została uchwała o przystąpieniu w 2003 r. do zadań szkoleniowo-dydaktycznych w dziedzinie oświaty, które w 60% zostaną sfinansowane przez Bank Światowy. Należy do nich szkolenie dyrektorów i nauczycieli, szkolenia informatyczne, zakup środków dydaktycznych i oprogramowania.
        Radni podjęli również dwie uchwały personalne. Jedna dotyczyła uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych przez nową radną Marię Nowotko; natomiast Andrzej Chejzdral wszedł do Komisji Budżetowej. W drugiej uchwale Rada Miejska wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Serafinem przez jego zakład pracy.
        Radni w punkcie dotyczącym omówienia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2001 r. wysłuchali informacji komendanta Komisariatu Policji Wojciecha Gospodarczyka, komendanta Straży Miejskiej Adama Szurgocińskiego oraz przedstawicieli straży pożarnej: Bogusława Opalę - przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu i Jerzego Konefała, komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI


  14 luty 2002
  INFORMACJA Z PRZEBIEGU XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        Sesja rozpoczęła się od przyjęcia ślubowania Marii Nowotko, nowej radnej wybranej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 2 w Nowej Dębie, które odbyły się 10 lutego.
        Następnie radni przez prawie trzy godziny rozpatrywali dwie skargi złożone na działalność Zarządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Pierwsza skarga dotyczyła przebiegu inwestycji wodociągowej oraz projektu kanalizacji w os. Poręby Dębskie, która miała naruszyć prawo własności osoby prywatnej. Po wysłuchaniu długiego wyjaśnienia ze strony skarżącego oraz Komisji Rewizyjnej, która kontrolowała działalność Zarządu w tej sprawie, Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną i odrzuciła ją.
        W drugim przypadku radni zajęli się skargą dotyczącą podpisania umowy dzierżawy terenu pod garażem z datą obowiązującą o rok wstecz od momentu jej podpisania. Chodziło o teren, który był bezumownie użytkowany od kilkunastu lat. W ramach porządkowania pewnych zaległości takie umowy podpisało kilkudziesięciu dzierżawców. Również osoba skarżąca podpisała taką umowę, ale później uznała ją za krzywdzącą. Dlatego złożyła skargę do Rady Miejskiej. Radni również w tym przypadku odrzucili skargę, uznając działania Zarządu za zgodne z prawem.
        W dalszej części sesji radni wyrazili pozytywną opinię wobec wniosku Zakładu Produkcji Wody o włączenie jego terenu do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Paweł Stawowy, dyrektor ARP S.A., zarządzającej tą strefą, uzasadnił ten wniosek możliwością doinwestowania rozlewni wody butelkowej "Dębianka".
        Rada podjęła też dwie ważne uchwały, których intencją jest wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy. Pierwsza z nich dotyczyła zwolnienia przedsiębiorców od opłaty rejestrowej, którą muszą na starcie uiszczać w kasie Urzędu. Chodzi o kwotę 100 zł i radni uznali, że kasa gminna nadto się na tych środkach nie wzbogaci, a pomoże się w ten sposób wielu przedsiębiorczym ludziom.
        Druga uchwała dotyczyła przeznaczenia budynku przy ul. Reja 3 (tzw. "mała szkółka") na "Inkubator przedsiębiorczości". W ramach programu wyrównywania szans Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na utworzenia takiej instytucji w każdym powiecie. Gmina Nowa Dęba jest zainteresowana otwarciem takiej placówki, której zadaniem jest udzielanie pomocy małym firmom w postaci taniej powierzchni użytkowej, pomocy prawnej, księgowej i logistycznej.
        Radni ustalili też zasady dożywiania dzieci i młodzieży ze środków pomocy społecznej. Jak poinformował kierownik OPS Leszek Mirowski przyjęcie tych zasad pozwoli wydawać darmowe posiłki ponad 700 dzieciom. Warunkowane jest to sytuacją materialną rodziny, jak też niedożywieniem dziecka.
        W porządku obrad sesji znalazło się kilka uchwał związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Jedną z nich radni oddali w wieczyste użytkowanie Nowodębskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działki, na których posadowione są jej dwa bloki. Ustalono przy tym znaczne bonifikaty w pierwszej opłacie za wieczyste użytkowanie tego terenu, za co podziękował prezes Andrzej Chejzdral.
        Rada wyraziła również zgodę na wynajem obiektu restauracji znajdującej się na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Nad Zalewem" na okres 9 lat. Zezwoliła również na zbycie gruntu pod garażem przy ul. Wczasowej.
        Wreszcie radni zatwierdzili uchwały z sołectwa Cygany i osiedla Dęba, dotyczące wycinki drzew w lasach gminnych.
        Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych, koncentrujące się obok spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy – czas świecenia się lamp ulicznych w sołectwach, budowa nowych chodników i poprawa starych w mieście. Przedstawiciel Komisji Oświaty poruszył również sprawę środków na dokształcanie nauczycieli, która od tego semestru leży w gestii gminy.
       
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI
  28 grudzień 2001
  INFORMACJA Z PRZEBIEGU XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE        W trakcie XLIV sesji Rady Miejskiej (28 grudnia) przyjęty został budżet miasta i gminy na 2002 rok. Jego uchwalenie w tym roku odbywało się przy dość burzliwej dyskusji. Dotyczyła ona głównie umiejscowienia w tym budżecie bardzo ważnego zadania, jakim jest budowa kotłowni miejskiej. głosowanie nad budżetem
        Zarząd Miasta i Gminy, który przygotowuje się do tej inwestycji już od dłuższego czasu, zaproponował umieszczenie kwoty 950.000 zł w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 160.000 zł w samym budżecie na realizację tego zadania, które obejmuje również budowę zakładu przygotowania paliwa (biomasy), częściowy remont sieci ciepłowniczej. Pozostałe środki, jak poinformował wiceburmistrz Paweł Grzęda, będą pozyskiwane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z EKOFUNDUSZU.
        Części radnych zbytecznym wydawała się budowa nowej kotłowni w mieście, skoro do remontu swej ciepłowni przymierza się Zakład Czynników Energetycznych, dostarczający do tej pory ciepło dla miasta. Jednakże przypomniane perturbacje z dostawami ciepła w poprzednich latach i brak pewności co do przyszłości spowodowały, że większość radnych zdecydowała, aby z budżetu nie wyłączać budowy kotłowni miejskiej.
        Ostatecznie cały budżet został uchwalony stosunkiem głosów 11 "za", 6 "przeciw", przy 4 "wstrzymujących się". Budżet roku 2002 zakłada dochody w wysokości 20.762.086 zł, zaś wydatki na kwotę 21.239.486 zł. Do pozycji wydatkowej dochodzą spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów (w większości o preferencyjnej stopie oprocentowania) w wysokości 790.000 zł. Tak więc radni zadecydowali również o zaciągnięciu kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach w wysokości 1.267.400 zł. Jak poinformował burmistrz Wacław Wróbel, podejmowane będą działania, aby nie było potrzeby zaciągania tego kredytu, co wiąże się z większymi ograniczeniami w bieżącej działalności gminy.
        Najwięcej środków z budżetu wyłożone zostanie na oświatę. W 2002 r. planuje się wydatkować na gimnazja, szkoły, przedszkola kwotę 10.312.500 zł (gdy subwencja wynosi 7.080.190 zł). Kwota 3.188.400 zł ma być wydana na pomoc społeczną i dodatki mieszkaniowe. Na administrację wydatkowana zostanie kwota 2.600.806 zł. Samorządowy Ośrodek Kultury ma otrzymać dotację w wysokości 555.000 zł, a Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 5 klubów sportowych planuje się dofinansować kwotą 343.000 zł. Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej (w tym: oświetlenie uliczne, zieleń miejska, utrzymanie dróg, ulic, zadania inwestycyjne) została przyznana kwota 1.316.000 zł. Na budowę i remont dróg gminnych zamierza się wyłożyć z kasy gminy nieco ponad 1 mln zł. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, obok wspomnianej kotłowni, należy budowa ul. Konopnickiej w Nowej Dębie (570.000 zł), dokończenie drogi "Zagroble" w Jadachach (300.000 zł), dokończenie modernizacji drogi "Koniec" w Chmielowie (200.000 zł). Na zakończenie budowy kanalizacji w Tarnowskiej Woli przeznacza się kwotę 250.000 zł, zaś na rozpoczęcie budowy kanalizacji w Porębach Dębskich 100.000 zł. Kilka innych, mniejszych kwotowo zadań, umieszczono w budżecie z nadzieją na pozyskanie środków zewnętrznych.
        Radni przyjęli również gminny program profilaktyki na 2002 rok. Założenia tego programu przewidują pozyskanie 140.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone będą m.in. na wspieranie Klubu Abstynenta, telefonu zaufania, działań socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych w szkołach, organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, zakupy sprzętu sportowego.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI

  29 październik 2001
  INFORMACJA Z PRZEBIEGU XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE        W programie sesji znalazła się informacja o realizacji strategii rozwoju gospodarczego gminy. Strategia ta została przyjęta w połowie ubiegłego roku. Po roku jej funkcjonowania rada dokonała oceny jej realizacji. Informację powyższą przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Buś. Poinformował on zarówno o stanie tych programów, które zostały wdrożone do realizacji (np. Działalność proekologiczna), jak też i o tych, które praktycznie nie zostały zapoczątkowane (m.in. bardziej aktywna działalność gminy w sferze promocji gospodarczej terenu).
        W dyskusji padły słowa o małym zaangażowaniu władz gminy w realizację strategii, jak też o możliwościach jej realizacji ograniczonych przez wielkość środków. Nie mniej radni zobowiązali Zarząd do większego zaangażowania w realizację programów, które rok temu uznane zostały za warte zauważenia i wdrożenia.
        Rada dokonała również zmian w Statucie Miasta i Gminy. Zmiana dotyczyła ograniczenia składu Zarządu Miasta i Gminy z 7 do 6 członków. Propozycja została złożona przez burmistrza Wacława Wróbla. Wzięła się stąd, iż po złożeniu rezygnacji z prac w Zarządzie przez Leszka Mirowskiego, uznał on, że na kilka miesięcy prac Zarządu w obecnym składzie nie ma potrzeby dokonywania zmian, które zapewne nie wniosą zmian jakościowych w jego pracach.
        Radni mocą uchwały udzielili Leszkowi Mirowskiemu, kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych, co było dopełnieniem formalności związanych z powołaniem go na to stanowisko.
        Dokonano również zmian związanych ze stanem budżetu gminy w tym roku. Szczególne zaniepokojenie radnych wywołała informacja skarbnika gminy Alicji Furgał, że dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych na IV kwartał z budżetu wojewody wyniosła 147 tys. zł, a zapotrzebowanie na środki wojewódzkie wynosi ok. 330 tys. zł. Odpowiedzialność za te braki spadnie na budżet gminy. Małym pocieszeniem w tym momencie był fakt, ze zwiększone zostały wydatki na wyżywienie uczniów w szkołach (o 42 tys. zł). Spowodowało to wzrost liczby korzystających ze szkolnych stołówek o ok. 260 uczniów (do tej pory korzystało ok. 400). Świadczenie to będzie obowiązywało jednak do końca roku i wypada mieć nadzieję, że obietnice nowego rządu zostaną spełnione i przedłużą tę pomoc o kolejny rok.
        W części dotyczącej wolnych wniosków głos zabrali szefowie firm DEZAL, DEZAL PLUS i SILUMIN - Kazimierz Kos i Bogusław Rzeszut. Zwrócili się oni z prośbą do samorządu o umorzenie ich należności wobec gminy, które obecnie sięgnęło kilkuset tysięcy zł. Da to szansę tym firmom, które zaczynają obecnie chwytać płynność finansową, że w kolejnym roku ich sytuacja znacznie się poprawi, tak, że na bieżąco będą realizować zobowiązania wobec gminy. Rada uznała, za uzasadnione podjęcie takich decyzji przez burmistrza i udzieliła mu poparcia dla takich działań.
  Wiesław Ordon
  Sekretarz Gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI


  27 wrzesień 2001
  XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE


        W trakcie tej sesji burmistrz Wacław Wróbel omówił realizację uchwały Rady Miej-skiej o przystąpieniu do budowy wspólnie z Powiatem Tarnobrzeskim sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie. Wobec trudnej sytuacji finansowej gminy, zaproponował władzom powiatu zmniejszenie udziału finansowego nowodębskiego samorządu, również kosztem zmniejszenia udziału we własności tego obiektu. Tą propozycją zajmie się Rada Powiatu Tarnobrzeskiego na najbliższej sesji.
        Następnie radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad. Najpierw zwolnili Leszka Mirowskiego z funkcji członka Zarządu Miasta i Gminy. Jego rezygnacja z tej funkcji wynikła z objęcia stanowiska p.o. kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Dokonane zostały również zmiany w budżecie, z których najważniejszą było zabezpieczenie kwoty 60 tys. zł w tym roku na budowę wspominanej wyżej sali gimnastycznej.
        Nieco więcej czasu zabrało radnym podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu komercyjnego na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (600 tys. zł). Obecna sieć szkolna nie premiuje naszej gminy w otrzymywaniu potrzebnej subwencji oświatowej, lecz zmusza do wykładania własnych środków na oświatę (ok.45% wysokości subwencji - 3 mln zł). A ponieważ tych środków własnych brakuje trzeba posiłkować się kredytami.
        Radni ustalili również liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyłączeniem piwa). Sklepów z tym alkoholem będzie mogło być 40 (do tej pory 28), zaś barów i restauracji 25 (było 17).
        Rozwiązana została Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego, że po zmianie przepisów prawnych będzie ją od tej pory powoływał Zarząd Miasta i Gminy.
        Nieco więcej czasu zajęło radnym zgłaszanie wniosków, zapytań i interpelacji. Jednym z ciekawszych tematów, który poruszył całą radę, była sprawa dworku "Belweder" i par-ku go okalającego w Chmielowie. Ten zabytkowy zespół parkowo-dworski został kilka lat temu przekazany na wniosek mieszkańców Chmielowa Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Tarnobrzegu. Niestety, nie doszło do realizacji zamierzeń Koła, które miało odnowić dworek i zagospodarować park. Dziś teren ten popadł w jeszcze większą ruinę i na pewno nie stanowi ozdoby Chmielowa. Radni z Chmielowa prosili burmistrza o zorganizowanie spotkania z szefową Koła, aby porozmawiać o przyszłości tej nieruchomości. W tym miejscu inni radni przypomnieli, że ta budowla miała już prywat-nego nabywcę, ale tylko niechętna mu postawa mieszkańców Chmielowa i obietnice Stowarzyszenia spowodowały, że dziś jest jak jest.  Powrót do AKTUALNOŚCI

  25 kwiecień 2001
  ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM


        Jedynie przy dwóch głosach wstrzymujących się i żadnym sprzeciwu Zarząd Miasta i Gminy Nowa Dęba na ostatniej sesji Rady Miejskiej otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu z ubiegłego roku. Wydatki budżetowe wyniosły 21 140 770 zł, co stanowi 90,3% wykonania planu. Nieco mniejszy procent wykonalności, bo 88,2 % mają wpływy do gminnej kasy, które wyniosły 20 470 542 zł. Mimo to chwała o udzieleniu absolutorium została pozytywnie zaopiniowana przez komisję rewizyjną Rady Miasta, a następnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
        Na sesji przyjęto również nowe zasady przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli. Od 1 maja każdy wychowawca klasy dostanie 3 % wynagrodzenia zasadniczego za wychowawstwa, a nie 1,6 % jak to było do tej pory. Poza tym za każdą pełnioną funkcję, nauczyciel będzie dostawał osobny dodatek funkcyjny, do tej pory był jeden podwyższony.  Powrót do AKTUALNOŚCI  SENATORSKI DYŻUR


 • Senator Janina Sagatowska zaprasza mieszkańców miasta i gminy do Biura Senatorskiego w Samorządowym Ośrodku Kultury (pok. 22), w każdy ostatni poniedziałek miesiąca: (30.04, 28.05, 25.06, 30.07, 27.08) od godz. 1000 do 1200

 • Senator Dariusz Kłeczek przyjmuje mieszkańców miasta i gminy w UMiG (p. 103) w drugi poniedziałek miesiąca (14.05, 11.06) od godz.1400 do 1600. • Powrót do AKTUALNOŚCI

  12 marca 2001

        Dochody budżetowe to 19 920 074 zł, zaś wydatki to 19 928 074 zł - uchwalili radni na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
        Z kwoty dochodów 750 000 zł zostało przeznaczonych na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, co spowodowało deficyt 758 000 zł. Na tą właśnie kwotę radni zdecydowali się zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na budowę drugiej część kanalizacji w Tarnowskiej Woli. Z uwagi na zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów subwencji postanowiono zmniejszyć kwotę spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę w tamtym roku na wypłatę podwyżek dla nauczycieli. W tym roku przewidywana była spłata całości kredytu, w obecnej sytuacji, po zmniejszeniu subwencji, radni postanowili, że spłacone będzie jedynie 200 000 zł. Mimo tak niskiego budżetu w gminie będą wykonywane nowe inwestycje i bieżące remonty i modernizacje.
        Na sesji radni przyjęli też gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do którego głównych celów należy: zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie instytucji i stowarzyszeń realizujących zadania profilaktyczne poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Radni podjęli też uchwałę, która umożliwia organizacjom pozarządowym staranie się o uzyskanie dotacji na cele publiczne w związku z prowadzoną działalnością.
        BUDŻET GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2001  Powrót do AKTUALNOŚCI

  26 lutego 2001

        Na XXXIII sesji Rady Miasta w Nowej Dębie rajcy debatowali nad losem czterech szkół na terenie gminy. Na "pierwszy ogień" poszły szkoły podstawowe w Porębach Dębskich i w Rozalinie. W obu przypadkach Komisja Oświaty negatywnie zaopiniowała wniosek o likwidację kierując się głosami rodziców i nauczycieli. W trakcie długiej dyskusji głos zabierali dyrektorzy obu placówek, przedstawiciele Rady Rodziców oraz radni. Z drugiej strony padały głosy o tragicznej sytuacji w gminie i przekroczeniu jej możliwości finansowych oraz o subwencji oświatowej, która nie zabezpiecza środków na utrzymanie oświaty. Po wysłuchaniu wszystkich głosów radni zdecydowali nie likwidować obu szkół z uwagi na to, że pełnią one funkcję nie tylko edukacyjną, ale stanowią jedyny ośrodek kulturalny i integracyjny w sołectwach.
        Inaczej rzecz się miała w przypadku zamiejscowego oddziału gimnazjum w Chmielowie, a mianowicie szkoły w Cyganach. Pomimo protestów rajcy podjęli uchwałę o likwidacji filii gimnazjum w Cyganach. Postanowiono jednak pozostawić gimnazjum w Chmielowie.
        Na sesji wyznaczono też poborców podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, którymi zostali sołtysi poszczególnych sołectw i przewodniczący zarządów osiedli. Pobory inkasentów ustalono w wysokości 1% od zebranych wpływów podatkowych.
         Powrót do AKTUALNOŚCI

  31 stycznia 2001

        Po raz pierwszy w tym roku zebrali się rajcy nowodębscy na XXXII już sesji Rady Miejskiej. Do ważnych punktów obrad zaliczyć można uchwałę w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, zmiany stawek czynszu za lokale mieszkalne jak również przystąpienie gminy do modernizacji ul. Mickiewicza.
        W trakcie sesji został przyjęty plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe. Głosy sprzeciwu wywołała uchwała o podwyżce cen czynszów. Ostatecznie radni zgodzili się podnieść czynsz w lokalach mieszkalnych o 12%, - z 1,69 zł na 1,9 zł.
        Postanowiono również przejąć zadania od powiatu w sprawie modernizacji ul. Mickiewicza w Nowej Dębie. Prace modernizacyjne będą dotyczyć budowy na odcinku 117 metrów nawierzchni asfaltowej, zatoki postojowej, odwodnienia i nowego oświetlenia. Gmina postanowiła również wystąpić z fundacji Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z uwagi na brak dla gminy wymiernych skutków działalności fundacji.
        Poza tym radni nie zgodzili się na zlokalizowanie w osiedlu Dęba stacji Centertel. Na koniec sesji Rada Miejska wydała oświadczenia o zamianie wierzytelności "Dezalu" na udziały w kapitale zakładowym.
         Powrót do AKTUALNOŚCI

  28 grudnia 2000 rok

        Zmiany stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz od posiadania psów to główne punkty XXXI sesji Rady Miasta w Nowej Dębie. Rajcy nowodębscy podjęli również decyzję o zaciągnięciu długoterminowego kredytu, który ma być zabezpieczeniem dla pozyskania środków z zewnątrz na budowę kanalizacji.

  Średnio o około 10 % wzrosły stawki podatków, jakie zapłacą w tym roku mieszkańcy gminy.
 • Za metr2 powierzchni mieszkalnej będzie się teraz płacić 40 groszy (poprzednio 0,36 zł),
 • zaś za metr2 gruntów rolnych 0,025 zł.

 • Niewiele zmieniła się stawka podatku od psów:
 • od początku tego roku za czworonoga mieszkającego w bloku płaci się roczną składkę w wysokości 33 zł (poprzednio 30 zł),
 • zaś w domku jednorodzinnym na terenie miasta - 16 zł.

 • Nieznacznie zmieniły się również opłaty od środków transportowych, za które teraz trzeba będzie płacić w zależności od ładowności samochodów ciężarowych lub nacisku na siodło silnika od 500 do 1500 zł.

       Radni przychylnie ustosunkowali się do zamiaru skredytowania budowy drugiej części kanalizacji sanitarnej w Tarnowskiej Woli. Kredyt ma wynieść 758 tysięcy złotych i ma być spłacony do końca 2004 roku. Władze gminne planują jednak nie zaciągać tego kredytu. Ma on stanowić jedynie zabezpieczenie i dać możliwość pozyskania na budowę środków z Unii Europejskiej. Podobnie było z realizacją pierwszej części tej inwestycji, która w niewielkim procencie została sfinansowana z środków gminnych.

       Wprowadzono też nowe opłaty administracyjne od czynności urzędowych, które nie są uwzględnione w ustawie o opłacie skarbowej. I tak: za sporządzenie testamentu będzie się płacić 40 zł, zaś za wydanie wszelkiego rodzaju wypisów czy wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy zapłacą od 8 do 15 zł.

       Podjęta została również uchwała, która znosi zakaz handlu ulicznego na terenie miasta.
       Ponad to radni postanowili zwolnić w 2001 roku z podatku leśnego lasy, które należą do gminy  Powrót do AKTUALNOŚCI

  27 listopada 2000 roku

       
  Dwa punkty zdominowały XXX sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada. Gorąca dyskusja potoczyła się przy ustalaniu opłat za wodę i ścieki. Przedstawione przez Zarząd Miasta i Gminy propozycje, mimo iż były niższe niż wniosek PGKiM-u, nie znalazły uznania w oczach radnych z Komisji Budżetowej. Zaproponowali oni poprawki z niższymi stawkami. Po gorącej dyskusji rada przyjęła stawki zaproponowane przez Komisję Budżetową. W tym punkcie obrad mieliśmy również do czynienia z rozstrzygnięciem sprawy przez głos Przewodniczącego Rady Miejskiej. Ostatecznie wysokość opłat kształtuje się w taki sposób:
  Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wynosi 2,35 zł + vat (7%).

  Miesięczna opłata stała wynosi:
 • 2,20 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O15,
 • 2,50 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 20,
 • 3,80 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 25,
 • 9,20 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 32,
 • 13,00 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 40,
 • 15,00 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 50,
 • 20,00 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 65,
 • 25,00 zł + vat dla odbiorców opomiarowanych wodomierzem O 80

 • Opłata za 1 m3 ścieków wynosi 2,00 zł + vat.

        Równie gorący był punkt dotyczący odwołania Andrzeja Polaka z funkcji członka Zarządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wniosek o podjęcie takiej uchwały złożył burmistrz Wacław Wróbel uzasadniając brakiem współpracy radnego z Zarządem. Nie mniej radni chcieli jakichś szczegółów, których z kolei burmistrz nie chciał wyciągać na światło dzienne. Wobec powyższego doszło do głosowania, w którym 11 radnych opowiedziało się przeciw wnioskowi o odwołanie, a tylko 7 było za. Takie głosowanie spowodowało, że A. Polak pozostał w Zarządzie.
        Rada ponadto dokonała kosmetycznych zmian w uchwałach o opłacie targowej i zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ( 600 tys - spłata kredytu w roku przyszłym). Podjęto również decyzję o zmianie w tegorocznym budżecie, zezwolono na sprzedaż działek obok os. Hubala i garażu na Wczasowej oraz pozwolono na nabycie działki na ul. Strażackiej od prywatnego właściciela. Radni zatwierdzili również uchwałę zebrania w Tarnowskiej Woli o wycince 20 m3 wiatrołomów.

  Copyright copy; UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ reg; 1999-2003