Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
SESJE RADY MIEJSKIEJ
Nasze aktualności

Powrót do AKTUALNOŚCI

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ V KADENCJI


      IV sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 31 stycznia 2007 r. Obradom przewodniczył I wiceprzewodniczący RM Wojciech Serafin. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad była informacja burmistrza miasta i gminy o działalności między sesjami tj. w okresie od 29 grudnia 2006 do 30 stycznia 2007r. Po informacji z zakresu działań administracyjnych, komunalnych, finansowych oraz inwestycyjnych, burmistrz Wiesław Ordon zapoznał zebranych ze skutkami huraganowych wiatrów, które nawiedziły naszą gminę w nocy z 18 na 19 stycznia br. W ich wyniku na obszarze gminy zanotowano straty w 44 gospodarstwach domowych oraz na remizie OPS i Domu Ludowym w Tarnowskiej Woli, po czym poinformował o udzieleniu pomocy najbardziej poszkodowanym. Kolejno, I wiceprzewodniczący RM złożył informację z działalności rady w tym samym okresie.
      W punkcie "zapytania i wnioski mieszkańców" głos zabrali przybyli na obrady mieszkańcy miasta i gminy w następujących sprawach:
      Bogusław Oko zwrócił się do rady o zmianę przepisów zezwalających na wykup mieszkań komunalnych na własność, sugerując jednocześnie zastosowanie 90-95% bonifikaty dla wszystkich chętnych do nabycia zajmowanego lokalu.
      Kazimierz Kolbus poruszył problem coraz to wyższych rachunków za wodę, ścieki i wywóz nieczystości. Do uwag mieszkańca ustosunkował się Marian Lis - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie informując, że cena wody i ścieków nie była podnoszona od 2003 roku.
      Tadeusz Jaskot w imieniu mieszkańców, których domy usytuowane są wzdłuż końcówki sieci wodociągowej w Chmielowie gdzie woda jest rdzawobrunatna, zwrócił się o zamontowanie odpowiednich filtrów wody, bądź częstsze płukanie sieci.
      W kolejnym punkcie porządku obrad, rada podjęła uchwały w sprawach:
  • zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba. Według zapewnienia burmistrza ceny za 1m3 dostarczonej wody oraz za 1m3 odprowadzonych ścieków w bieżącym roku w stosunku do 2006 roku nie ulegną zmianie.
  • uchylenia uchwały LI/355/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zezwolenia na przekazanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Nowej Dębie. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, rada mając na względzie równe traktowanie podmiotów jak i interes ekonomiczny gminy postanowiła, aby zbycie przedmiotowego terenu odbyło się w drodze przetargu.
  • zmiany uchwały Nr XXXVII/283/97 z dnia 13 marca 1997r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta i gminy Nowa Dęba specjalnej strefy ekonomicznej. Intencją tej uchwały było stworzenie możliwości na objęcie działki o pow. 3,92 ha w Chmielowie Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dodać należy, że na tym terenie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego zamierza prowadzić działalność związaną z produkcją mas bitumicznych. Jednakże opory i wątpliwości zarówno radnych jak i mieszkańców Chmielowa dotyczące uciążliwości tego typu produkcji spowodowały, że projekt został odesłany do ponownego rozpatrzenia przez właściwą komisję rady. Burmistrz zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem Chmielowa w tej sprawie.
  • zmian rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
  • określenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z uchwaleniem nowych statutów sołectw i osiedli,
  • przystąpienia do opracowania Planu Rewitalizacji Miasta i Gminy Nowa Dęba. Burmistrz poinformował, że Plan Rewitalizacji jest dokumentem planistycznym, który określa cele i programy działań na kolka najbliższych lat i stanowić będzie element pomocny w ubieganiu się gminy o dotacje unijne.
      W dalszej części obrad burmistrz zapoznał radnych z informacją o zasadach nabywania udziałów Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie przez Gminę Nowa Dęba od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Po wysłuchaniu informacji Rada uznała za stosowne przesunięcie terminu rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z nabyciem udziałów wspomnianej spółki. Uzasadnieniem tej decyzji jest potrzeba ponownej negocjacji umowy sprzedaży udziałów, która w obecnej wersji jest nieuzasadniona ekonomicznie dla kupującego, czyli gminy Nowa Dęba.
      W jednym z ostatnich punktów porządku obrad tj. w "wolnych wnioskach i zapytaniach" radni kierowali do burmistrza wnioski w sprawach istotnych dla swoich środowisk.
Elżbieta Goclan
Ref. Organizacyjny

Powrót do AKTUALNOŚCI

III SESJA RADY MIEJSKIEJ V KADENCJI


      III sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, a przewodniczył jej I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin. Po przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali informacji burmistrza MiG Wiesława Ordona oraz informacji I wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o działalności między sesjami w okresie między 7 - 28 grudnia br.
      W kolejnym punkcie porządku obrad "zapytania i wnioski mieszkańców" wystąpił Pan Ryszard Lupa, który w imieniu mieszkańców ul. Wczasowej w Nowej Dębie wyraził ich sprzeciw przeciwko wnoszonemu pod obrady projektowi uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/378/06 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2006r. dotyczącej zbycia nieruchomości, która zezwalała zainteresowanym na nabycia działek sąsiadujących z ich posesjami. Pisemne oświadczenie w tej sprawie , którego treść odczytał zebranym przekazał na ręce radnych.
      W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowa Dęba. Burmistrz wniósł o powołanie na to stanowisko pana Janusza Szymańskiego, obecnego pracownika Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Następnie w kilku słowach uzasadnienia swojego wniosku dokonał jego prezentacji. Radni pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionej kandydatury przyjmując jednogłośnie w/w uchwałę.
      W następnej kolejności została przegłosowana uchwała w sprawie zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków z terenu Nowej Dęby wyznaczonych do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, wnioskowanego przez Ministra Środowiska. Do sieci wskazano obszary wsi: Chmielów, Jadachy, Cygany, Alfredówka, Osiedle Buda Stalowska, Tarnowska Wola.
      Rada po rozpatrzeniu wniosku pozytywnie zaopiniowała projekt włączenia obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) na terenie gminy Nowa Dęba obejmującej obszar stawów "GRĄDY" w Budzie Stalowskiej do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pod nazwą Puszcza Sandomierska kod PLB 80005, jako obszaru specjalnej ochrony ptaków.
      W dalszej kolejności została przyjęta uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007. Podział środków na realizację poszczególnych zadań objętych profilaktyką przedstawił Komendant Straży Miejskiej Adam Szurgociński.
      Ostatni projekt uchwały tej sesji dotyczył uchylenia Uchwały Nr LIV/378/06 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zezwolenia na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Wczasowej. Zastępca burmistrza Zygmunt Żołądź w uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawił założenia koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Wczasowej, opracowanej w 1994r.,która przewiduje lokalizację zabudowy mieszkaniowej po obydwu stronach drogi oraz wyznacza nowy jej przebieg. Mając na względzie optymalne wykorzystanie gruntów komunalnych pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego oraz uporządkowanie terenu i wyprostowanie drogi Gmina zamierza powrócić do realizacji wskazanej koncepcji , stąd propozycja uchylenia uchwały, która uniemożliwia wydzielenie samodzielnych działek pod sprzedaż. Po odbytej dyskusji nad projektem uchwały i wysłuchaniu argumentów przedstawicieli mieszkańców ul. Wczasowej Rada opowiedziała się za wnioskiem burmistrza przyjmując w głosowaniu w/w projekt uchwały.
      W końcowym punkcie porządku obrad "wolne wnioski i zapytania" radni kierowali do burmistrza wnioski w sprawach remontów dróg , budowy chodników i funkcjonowania oświetlenia ulicznego w sołectwach.
Danuta Karbowska
Referat Organizacyjny

Powrót do AKTUALNOŚCI

II SESJA RADY MIEJSKIEJ V KADENCJI


      Druga sesja Rady Miejskiej odbyła się 6 grudnia 2006r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Program sesji przewidywał złożenie ślubowania przez burmistrza miasta i gminy oraz podjęcie 5 uchwał między innymi w sprawie wynagrodzenia nowego burmistrza, ustalenia dla radnych zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, a także zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok i uchwalenie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Danutę Hałoń przy licznie zgromadzonych mieszkańcach miasta i gminy, przedstawicielach miejscowych zakładów pracy, organizacji i instytucji społecznych, kierownikach gminnych jednostek organizacyjnych oraz w obecności Starosty Tarnobrzeskiego Wacława Wróbla, burmistrz-elekt Wiesław Ordon odebrał z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Genowefy Wojdy zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku, a następnie złożył wobec Rady ślubowanie i od tego momentu objął urząd po Józefie Czekalskim.
      Następnie odbyło się wystąpienie burmistrza, którego treść zamieszczona jest w tym wydaniu gazety. Na zakończenie burmistrz poinformował, iż stanowisko zastępcy burmistrza sprawować będzie Zygmunt Żołądź, natomiast Radzie zaproponuje powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy Janusza Szymańskiego. Kolejno Wiesław Ordon przyjmował gratulacje i życzenia w związku z objęciem stanowiska burmistrza od gości zaproszonych oraz od ustępującego burmistrza Józefa Czekalskiego. Jednocześnie Przewodnicząca Danuta Hałoń wyraziła słowa podziękowania dla odchodzącego burmistrza za czteroletnią pracę na rzecz naszego samorządu oraz przekazała życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
      Po części uroczystej odbyła się część robocza sesji podczas której, radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów oraz wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy. Dodać należy, iż po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki oraz Komisji Budżetowej, rada postanowiła ustalić burmistrzowi wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jakie posiadał ustępujący burmistrz J. Czekalski. Wysokość wynagrodzenia burmistrza wraz ze składnikami płacy oraz wysokość stawek diet dla radnych opublikowane są w piśmie NS. Kolejno rada przystąpiła do uchwalenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok, które jak wyjaśniła skarbnik gminy Alicja Furgał, następują w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu dla pracowników oświaty, zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodała, że uchwała zawiera rozdysponowanie środków będących w dyspozycji sołectw Jadachy, Chmielów i Tarnowska Wola, zgodnie z wolą zebrań wiejskich.
      Następnie rada podjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Dębie. Zmiany następują w związku z ukazaniem się nowego Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie, jednakże jak zapewnił Kierownik MG OPS Leszek Mirowski, osoby mające uprawnienia do tego typu świadczeń, korzystają z możliwości całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w ŚDS.
      Ostatnią uchwałą, którą uchwaliła Rada było przyjęcie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu ZPW sp. z o.o. w Nowej Dębie. Radni zostali zaopatrzeni w szczegółowy plan modernizacji tych urządzeń, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska został uchwalony bez uwag.
      Na zakończenie obrad sesji radni z terenu sołectw podnieśli sprawy istotne dla swoich środowisk tj. budowy przejścia dla pieszych pod drogą krajową nr 9 w miejscowości Chmielów ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów i występującego w związku z tym zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców przysiółka Lipka. Radna Maria Piwińska wniosła o podjęcie rozmów z przewoźnikami, aby kursy busów relacji Nowa Dęba - Tarnobrzeg odbywały się przez Cygany.
Elżbieta Goclan
Referat Organizacyjny

Powrót do AKTUALNOŚCI

I SESJA RADY MIEJSKIEJ V KADENCJI


      I sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie V kadencji samorządu odbyła się w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Porządek obrad sesji poza punktami stałymi obejmował złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, wybory przewodniczącego Rady Miejskiej oraz dwóch wiceprzewodniczących, powołanie Komisji Rewizyjnej oraz składów osobowych komisji stałych wraz z ustaleniem ich przedmiotu działania.
      Ponadto porządek obrad przewidywał złożenie informacji o wykonaniu budżetu miasta i gminy na dzień 31 października 2006r. oraz informacji o stanie bieżącym Gminy przez odchodzącego burmistrza Józefa Czekalskiego
      Przed przystąpieniem do prowadzenia sesji radny-senior Rady Miejskiej V kadencji Kazimierz Skimina zwrócił się do grona zebranych o powstanie dla uczczenia minutą ciszy tragicznie zmarłych górników w Kopalni Węgla "Halemba". Następnie dokonał otwarcia sesji informując, że będzie ja prowadził do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.
      Po powitaniu zaproszonych gości i przybyłych na obrady mieszkańców oddal głos przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej pani Genowefie Wojdzie, która dokonała wręczenia nowym radnym zaświadczeń o wyborze na radnych w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006r.
      W dalszej części obrad nastąpiła ceremonia ślubowania nowo wybranych radnych Rady Miejskiej. Po odczytaniu roty ślubowania radni poprzez powstanie i podniesienie ręki złożyli ślubowanie słowami "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". Z tą chwilą przystąpili do sprawowania mandatów Rady Miejskiej i wynikających z tego tytułu uprawnień. Po przyjęciu przedstawionego porządku obrad Przewodniczący obrad oddał głos Skarbnikowi Gminy Alicji Furgał, która złożyła informację o wykonaniu budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na dzień 31 października 2006r. Następnie wystąpił ustępujący burmistrz MiG Józef Czekalski, który w uzupełnieniu sprawozdania Skarbnika Gminy przedstawił informację o stanie bieżącym Gminy.
      W toku dalszych obrad prowadzący obrady oddał głos przybyłym na sesję gościom. Spośród zaproszonych wystąpił prezes Zarządu Spółki ZM "DEZAMET" SA w Nowej Dębie Stanisław Wójcik oraz prezes Zarządu Spółki "SANFARM" Zbigniew Michno. Prezesi w imieniu swoich firm złożyli gratulacje nowo wybranemu burmistrzowi MiG Wiesławowi Ordonowi oraz życzenia owocnej pracy na rzecz gminy. Ponadto skierowali słowa podziękowania za 4-letnią współpracę w stronę ustępującego burmistrzowi oraz dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Chejzdrala. Z tej okazji złożyli na ręce wymienionych okazjonalne wiązanki kwiatów.
      W kolejnym punkcie obrad wyłoniony został skład Komisji Skrutacyjnej dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w skład której weszli : Maria Piwińska, Jan Flis i Krzysztof Sałek. Po czym Rada przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego głosowania. W pierwszej kolejności radni przyjęli w głosowaniu Regulamin wyboru przewodniczącego RM, a następnie dokonali zgłoszenia kandydatur. Na przewodniczącego RM została zgłoszona jedna kandydatura radnej Danuty Hałoń, która po wyrażeniu zgody na kandydowania dokonała krótkiej prezentacji swojej osoby.
      W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydatka otrzymała 14 głosów "za" , 1 głos uznano za nieważny i tym nowa Rada podjęła pierwszą uchwałę o wyborze Danuty Hałoń na przewodniczącą Rady Miejskiej.
      Przewodniczący obrad Kazimierz Skimina pogratulował nowo wybranej przewodniczącej wyboru po czym przekazał jej dalsze prowadzenie obrad.
      Przed przystąpieniem do kontynuowania obrad Danuta Hałoń podziękowała radnym za poparcie oraz w krótkim wystąpieniu zadeklarowała, że będzie traktować wszystkich jednakowo i dążyć do jednoczenia Rady a nie podziałów i tą zasadą będzie się kierować w relacjach między miastem a wsią. Zapewniła też dołożeniu wszelkich starań przez radę, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a nowy samorząd spełniał rolę wspólnego samorządu całej społeczności.
      Następnie w podobnej procedurze wybrano dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, którymi zostali : I wiceprzewodniczącym Wojciech Serafin - 14 głosów "za", 1 głos "nieważny" oraz II wiceprzewodniczącym Ryszard Rutyna - 14 głosów "za", 1 glos "nieważny". W tym zakresie radni podjęli dwie kolejne uchwały.
      W toku dalszych obrad Rada powołała Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w składzie : Jan Flis, Tomasz Gazda i Helena Tłusta. Uchwała o powołaniu składu osobowego komisji została przyjęta przez radnych jednogłośnie (15 "za").
      Następnie w trakcie zarządzonej przez Przewodniczącą obrad krótkiej przerwy radni zgłaszali swoje akcesy do pracy w stałych komisjach Rady Miejskiej. Po czym Rada podjęła w głosowani kolejną uchwałę w przedmiocie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz zakresu ich działania tj. Komisji Budżetowej (7 osób), Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (5 osób), Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska (4 osoby), Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (7 osób)oraz Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki (5 osób).
      W ostatnim punkcie porządku obrad "wolne wnioski i zapytania" wystąpił ustępujący burmistrz Józef Czekalski, który złożył swoje gratulacje przewodniczącej Rady Miejskiej oraz wszystkim radnym nowej kadencji. Wyraził przy tym nadzieję na kontynuowanie i relizację przez nową Radę rozpoczętych przez niego zadań, których sfinalizowanie posłuży dobru społecznemu.
      Następnie głos zabrał burmistrz-elekt Wiesław Ordon, który złożył swoje gratulacje radnym z tytułu objęcia przez nich mandatów i zaufania jakim obdarzyło ich społeczeństwo. Zwrócił się do nich o godne sprawowanie tej funkcji dla pożytku publicznego. Wyraził przy tym swoje oczekiwania na dobrą i efektywną współpracę z Radą, służącą mieszkańcom naszego miasta i gminy. Ponadto przekazał gratulacje oraz życzenia dla nowego samorządu Nowej Dęby od posła RP Zbigniewa Chmielowca z Kolbuszowej oraz pomyślną dla gminy wiadomość o planowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczeniu środków w wys. 7 mln zł na rozbudowę Aresztu Śledczego w Nisku-Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie.
      Na tym obrady I sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie zostały zakończone.
Danuta Karbowska
Referat Organizacyjny
archiwum aktualności - sesje RM

Copyright copy; UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ reg; 1999-2006