Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
INWESTYCJE
- SALA GIMNASTYCZNA
w JADACHACH
Nasze aktualności

Powrót do AKTUALNOŚCI


Informacja końcowa zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach"

      Realizacja inwestycji składała się z następujących elementów:
 • rok 2000 - opracowanie dokumentacji projektowej
 • rok 2001 - modernizacja kotłowni
 • rok 2003 - wykonanie fundamentu sali gimnastycznej
 • rok 2004 - przeprojektowanie łącznika
 • rok 2005 - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej i fundament łącznika
 • rok 2006 - roboty instalacyjno-wykończeniowe sali gimnastycznej i roboty budowlano-instalacyjne łącznika.
Ogółem poniesione nakłady na realizację inwestycji - 2 237 894,79 zł.

W roku 2005 w ramach ogłoszonych naborów złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie
 • ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku czego w roku 2006 podpisano stosowne umowy o dofinansowaniu z Wojewodą Podkarpackim (wysokość dofinansowania - 1 071 629,25 zł) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu Ministra Sportu (wysokość dofinansowania - 194 900,00 zł).

  Ogółem w/w instytucje w ramach podpisanych umów zapewniły o dofinansowaniu inwestycji w wysokości -
  1 266 529,25 zł.

  Pozyskanie dofinansowania odbywa się na podstawie wniosków o płatność - refundacja nakładów poniesionych. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji uzyskano refundację:
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 601 148,83 zł
 • ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 194 900,00 zł.

  Zgodnie z obowiązującą procedurą do 15 stycznia 2007r. przedstawiono w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie , Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i Ministerstwie Sportu sprawozdania końcowe z realizacji inwestycji.

  W wyniku realizacji inwestycji powstały dwa produkty:
 • 1 obiekt sportowy - sala gimnastyczna
 • 1 obiekt z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem gastronomicznym- łącznik.


 • Informację przygotowała:
  Marzenna Bogdan

  Powrót do AKTUALNOŚCI


  Informacja dotycząca Projektu Nr Z/2.18/III/3.5.1/18/05
  pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II, część 2"        W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację Projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II, część 2" wyłoniony został wykonawca robót tj.

  Przedsiębiorstwo Budowlane "NOWBUD",
  ul. Trześniowska 1
  27-600 Sandomierz.

        W dniu 15 maja 2006 r. zawarta została pomiędzy Gminą Nowa Dęba a Przedsiębiorstwem "NOWBUD" umowa na realizację przedmiotowego Projektu. Wartość robót - 1.251.418,39 zł brutto.
        Zgodnie z harmonogram roboty budowlano-instalacyjne mają być rozpoczęte w dniu 29 maja 2006 r. i zakończone do 30 listopada 2006 r. W dniu 18 maja 2006 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Przewiduje się oddanie do użytkowania sali gimnastycznej z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym w dniu 1 września 2006r.
        Łącznik zgodnie z programem użytkowym dostosowanym do potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół stanowił będzie obiekt wielofunkcyjny. Wielofunkcyjność polega na pełnieniu roli ciągu komunikacyjnego pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz wejścia głównego do budynku. Posiada zaplecze gastronomiczne (jadalnię), gabinet dyrektora oraz dwie sale lekcyjne. Budowa łącznika przyczyni się do poprawy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół i poprawę układu funkcjonalnego w istniejącej szkole (nowe pomieszczenie na potrzeby biblioteki, nowe pomieszczenie na pokój nauczycielski)
        W ramach działania informacyjnego i promocyjnego Projektu zgodnie z procedurą współfinasowania Projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Kultury Fizycznej na terenie budowy została zamontowana tablica informacyjna zawierająca dane o realizowanym projekcie oraz montażu finansowym.


  Informację przygotowała:
  Marzenna Bogdan

  Powrót do AKTUALNOŚCI


  Informacja dotycząca zadania inwestycyjnego
  pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach - etap II"


        W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie naborem wniosków w ramach komponentu wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dniu 16 maja 2005 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn.

  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jadachach-etap II.

        Wniosek przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacji formalno-prawnej i został wybrany do realizacji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, co pozwoliło na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. W dniu 21 MARCA 2006r. podpisana została pomiędzy WOJEWODĄ PODKARPACKIM a GMINĄ NOWA DĘBA Umowa nr Z/2.18/III/3.5.1/18/05/U/7/06 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

  Montaż finansowy PROJEKTU przedstawia się następująco:
  • 50% środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 3- Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
  • 10% środki budżetu państwa
  • 40% środki własne gminy w tym dofinansowanie z MENiS

  Osobami do kontaktu w sprawie realizacji PROJEKTU są:
 • Aleksander Mokrzycki - Główny Specjalista ds. Infrastruktury - koordynator projektu i kontrola wewnętrzna realizacji projektu;
 • Leokadia Konefał - Zastępca Skarbnika Gminy - kontrola wewnętrzna rozliczeń finansowych projektu ;
 • Marzenna Bogdan - Inspektor ds. przygotowania inwestycji - realizacja projektu - kontakt roboczy.


 • Informację przygotowała Marzenna Bogdan

  góra strony

  Copyright copy; UMiG Nowa Dęba
  Webmastering NJ reg; 1999-2006